ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.17.4022      (CHJ)

IP-MAT 0 宇佐可河泊 * IP-ADV NP-SBJ IP-REL NP-PTH-OB1 N PLN L090159 PHON usaka N L050025 PHON kapa 1 和多流瀬於保美 * VB-ADC L031910A PHON wataru N L090058 LOG se ADJ-INF ADJ-STM L007009B PHON opo ACP-INF L000034 PHON mi 2 許乃安我馬乃 * PP NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga PP NP N L052245 LOG uma P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 安我枳乃美豆爾 * PP NP N-DVB L030001B N L050064 PHON a N L030440B PHON gaki P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050128 PHON midu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 伎奴奴礼爾家里 * NP-SBJ N L090099 PHON kinu VB-CLS VB-STM L031354A PHON nure VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-MPST-CLS L000016 PHON kyeri * usaka kapa * wataru se opo mi * ko no a ga uma no * a gaki no midu ni * kinu nure ni kyeri