ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.18.4059      (CHJ)

IP-MAT 0 多知婆奈能 * NP-PRD IP-REL IP-ADV PP NP IP-REL NP-SBJ PP NP N L050150 PHON tatibana P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 之多泥流爾波爾 * VB-ADC N L050026 PHON sita VB-ADC L031193A PHON deru N L051615 PHON nipa P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 等能多弖天 * NP-OB1 N L050125 PHON tono VB-GER L031044A PHON tatete 3 佐可弥豆伎伊麻須 * VB-ADC VB-STM L030766A N L050073B PHON saka VB-STM L031699A PHON miduki VB-ADC L030206A PHON imasu 4 和我於保伎美可母 * PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050267 ADJ-STM L007009A PHON opo N L004266 PHON kimi P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * tatibana no * sita deru nipa ni * tono tatete * saka miduki imasu * wa ga opo kimi kamo