ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

MYS.18.4094b      (MYS97, CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 葦原能 * PP NP IP-REL IP-ADV NP-OB1 PP NP IP-REL IP-ADV PP-OB1 NP PP NP N L050405 N L052471 LOG asi N L051723 LOG para P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 美豆保國乎 * IP-REL NP-PRD N L050492 PHON midupo COP-ADI L031965 NLOG no N L051337 LOG kuni P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2 安麻久太利 * VB-INF N L050001B PHON ama VB-INF L030633A PHON kudari 3 之良志賣之家流 * VB-ADN VB-STM L031967A PHON sira VAX-RSP-STM L000009 PHON si VB-STM L031751A PHON myesi VAX-MPST-ADN L000016 PHON kyeru 4 須賣呂伎能 * NP IP-REL NP-PRD N L052029 PHON sumyeroki COP-ADI L031965 PHON no 5 神乃美許等能 * NP IP-REL NP-PRD N L050005A LOG kamwi COP-ADI L031965 PHON no N L080203 PHON mikoto P-CASE-GEN L000520 PHON no 6 御代可佐祢 * N PFX-HON L000035 LOG mi N L050040 LOG yo VB-INF L030456A PHON kasane 7 天乃日嗣等 * NP IP-REL IP-ADV NP-PRD PP NP N L050001B LOG ama P-CASE-GEN L000520 PHON no N N L050090 LOG pi N-DVB L031139B LOG tugi COP-INF L031968 PHON to 8 之良志久流 * VB-ADN VB-STM L030913A PHON sira VAX-RSP-STM L000009 PHON si VB-ADN L030612A PHON kuru 9 伎美能御代御代 * PP NP N L004266 PHON kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX-HON L000035 LOG mi N L050040 LOG yo N PFX-HON L000035 LOG mi N L050040 LOG yo 10 之伎麻世流 * VB-ADN VB-STM L030853A PHON siki VB-STM L030206A PHON mas VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 11 四方國爾波 * N L052411 LOG yomo COP-ADI L031965 NLOG no N L051337 LOG kuni P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 12 山河乎 * PP NP IP-REL IP-ADV PP-SBJ NP N L050226 N L050034 LOG yama N L050025 LOG kapa P-CASE-ACC L000534 PHON wo 13 比呂美安都美等 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007146B PHON piro ACP-INF L000034 PHON mi ADJ-GER ADJ-STM L007041B PHON atu ACP-GER L000034 PHON mito 14 多弖麻都流 * VB-ADC L031049A VB-STM L031044A PHON tate VB-ADC L031649A PHON maturu 15 御調寶波 * N N L050755 PFX-HON L000035 LOG mi N L052521 LOG tukwi N L052068 LOG takara P-TOP L000522 PHON pa 16 可蘇倍衣受 * IP-ADV VB-IFC VB-STM L030469A PHON kazwope VB-STM L030228A PHON e VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 17 都久之毛可祢都 * PP NP N-DVB L031141B PHON tukusi P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS VB-STM L030505A PHON kane VAX-PRF-CLS L000023 PHON tu 18 之加礼騰母 * IP-MAT IP-ADV VB-CSS L030848A PHON sikaredomo 19 吾大王乃 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 LOG go N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 20 毛呂比登乎 * PP-OB1 NP N L050486 ADJ-STM L007011A PHON moro N L050046 PHON pito P-CASE-ACC L000534 PHON wo 21 伊射奈比多麻比 * VB-INF VB-STM L030153A PHON izanapi VB-INF L031077A PHON tamapi 22 善事乎 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007015B LOG yo ACP-ADN L000033 LOG ki N L050041 LOG koto P-CASE-ACC L000534 PHON wo 23 波自米多麻比弖 * VB-GER VB-STM L031416A PHON pazime VB-GER L031077A PHON tamapite 24 久我祢可毛 * IP-ADV PP NP N L050221 N L090080A PHON ku N L051198A PHON gane P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo 25 多之気久安良牟登 * IP-ARG ADJ-INF ADJ-STM L007187B PHON tasike ACP-INF L000033 PHON ku VB-ADC VB-STM L030125A PHON ara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 26 於母保之弖 * VB-GER L030402A PHON omoposite 27 之多奈夜麻須爾 * NP N L050026 PHON sita VB-ADC VB-STM L031309A PHON nayama VAX-RSP-ADC L000009 PHON su P-CONN L000551 PHON ni 28 鶏鳴 * IP-ARG PP NP IP-REL PP-OB1 NP PP NP PP NP PP NP IP-REL PP-SBJ NP N L050970 LOG tori P-CASE-GEN L000503 NLOG ga VB-ADC L031267A LOG naku 29 東國乃 * N L050785 LOG aduma P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051337 LOG kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no 30 美知能久乃 * PLN L051484 PHON mitinoku P-CASE-GEN L000520 PHON no 31 小田在山爾 * N PFX L000060 LOG wo N L050097 LOG da P-CASE-DAT L000519 LOG n VB-ADN L030125A LOG aru N L050034 LOG yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 32 金有等 * NP-SBJ N L050221 N L090080A LOG ku N L051198A LOG gane VB-IFC L030125A LOG ari P-COMP L000530 PHON to 33 麻宇之多麻敞礼 * VB-EXC VB-STM L031605A PHON mausi VB-STM L031077A PHON tamap VAX-STV-EXC L000024 PHON yere 34 御心乎 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV PP-OB1 NP N PFX-HON L000035 LOG mi N L050037 LOG kokoro P-CASE-ACC L000534 PHON wo 35 安吉良米多麻比 * VB-INF VB-STM L030019A PHON akirame VB-INF L031077A PHON tamapi 36 天地乃 * IP-ARG IP-ADV NP PP NP N N L050001B LOG ama N L050015 LOG tuti P-CASE-GEN L000520 PHON no 37 神安比宇豆奈比 * N L050005A LOG kamwi VB-INF PFX-RCP L000025 PHON api VB-INF L030272A PHON udunapi 38 皇御祖乃 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N L052029 LOG sumyeroki P-CASE-GEN L000520 PHON no 39 御霊多須気弖 * N L050754 PFX-HON L000035 LOG mi N L052507 LOG tama VB-GER L031017A PHON tasukete 40 遠代爾 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007008B LOG topo ACP-ADN L000033 LOG ki N L050040 LOG yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 41 可可里之許登乎 * VB-ADN VB-STM L032001A PHON kakari VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050041 PHON koto P-CASE-ACC L000534 PHON wo 42 朕御世爾 * PP NP PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N PFX-HON L000035 LOG mi N L050040 LOG yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 43 安良波之弖安礼婆 * VB-GER L030120A PHON arapasite VB-STV-PRV L030125A PHON areba 44 御食國波 * PP NP N N L052361 LOG wosu N L051337 LOG kuni P-TOP L000522 PHON pa 45 左可延牟物能登 * NP-PRD IP-REL VB-ADC VB-STM L030768A PHON sakaye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu N L050042 PHON mono P-COMP L000530 PHON to 46 可牟奈我良 * IP-ADV N N L050005B PHON kamu SFX L001001 PHON nagara 47 於毛保之賣之弖 * VB-GER VB-STM L030402A PHON omoposi VB-GER L031751A PHON myesite 48 毛能乃布能 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADI L090422 N L051507 PHON mononopu COP-ADI L031965 PHON no 49 八十伴雄乎 * N L050668 NUM L002008 LOG ya NUM L002032 LOG swo N L052155 N L050968 LOG tomo P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L052501 LOG wo P-CASE-ACC L000534 PHON wo IP-ADV NP-PRD 50 麻都呂倍乃 * PP NP N-DVB L031651B PHON maturope P-CASE-GEN L000520 PHON no 51 牟気乃麻爾麻爾 * PP NP N-DVB L031725B PHON muke P-CASE-GEN L000520 PHON no N L004001 PHON manima COP-INF L031965 PHON ni 52 老人毛 * IP-ADV PP-OB1 CONJP PP NP N N-DVB L030407B LOG oi N L050046 LOG pito P-TOP L000514 PHON mo 53 女童児毛 * PP NP N N L052346 LOG womina N L052315 LOG warapa P-TOP L000514 PHON mo 54 之我願 * NP-PRD IP-REL PP-SBJ NP PRO-N L042084 PHON si P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADC L031356A LOG negapu 55 心太良比爾 * N N L050037 LOG kokoro N-DVB L032082B PHON darapi COP-INF L031965 PHON ni 56 撫賜 * VB-INF VB-STM L031285A LOG nade VB-INF L031077A LOG tamapi 57 治賜婆 * VB-PRV VB-STM L031943A LOG wosame VB-PRV L031077A LOG tamape PHON ba 58 許己乎之母 * IP-ADV PP-SBJ NP PRO-N L042032 PHON koko P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-RES L000526A PHON si P-TOP L000514 PHON mo 59 安夜爾多敷刀美 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004062B PHON aya COP-INF L031965 PHON ni VB-INF L031073A PHON taputwomi 60 宇礼之家久 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 ADJ-NML ADJ-STM L007020B PHON uresi ACP-NML L000033 PHON kyeku 61 伊余与於母比弖 * NP-ADV N L004044A PHON iyoyo VB-GER L030399A PHON omopite 62 大伴乃 * PP-PRD NP IP-REL IP-ADV NP-OB1 IP-REL PP-SBJ NP PP NP PEN L090000 PHON opotomo P-CASE-GEN L000520 PHON no 63 遠都神祖乃 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007008B LOG topo COP-ADN L031968 PHON tu N N L050005B LOG kamu N L050136 LOG oya P-CASE-GEN L000520 PHON no 64 其名乎婆 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050068 LOG na P-CASE-ACC L000536 PHON woba 65 大来目主等 * PP-PRD NP N ADJ-STM L007009A LOG opo PEN L051335 PHON kume N L050024 LOG nusi P-COMP L000530 PHON to 66 於比母知弖 * VB-GER VB-STM L030372A PHON opi VB-GER L031761A PHON motite 67 都加倍之官 * VB-ADN VB-STM L031119A PHON tukape VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050144 LOG tukasa 68 海行者 * IP-ARG IP-MAT IP-ADV IP-ADV NP N L052517 LOG umi VB-CND L031840A LOG yukaba 69 美都久屍 * NP-PRD IP-REL VB-ADC VB-ADC L031699A PHON miduku N L051157 LOG kabane 70 山行者 * IP-ADV IP-ADV NP N L050034 LOG yama VB-CND L031840A LOG yukaba 71 草牟須屍 * NP-PRD IP-REL NP-SBJ N L050114 LOG kusa VB-ADC L031730A PHON musu N L051157 LOG kabane 72 大皇乃 * PP NP PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 73 敞爾許曾死米 * N L050133 PHON pye P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-FOC L000510 PHON koso VB-EXC VB-STM L030883A LOG sina VAX-CJR-EXC L000002 PHON me 74 可敞里見波 * IP-MAT VB-IFC L030517A VB-STM L030518A PHON kapyeri VB-IFC L031712A LOG mi P-TOP L000522 PHON pa 75 勢自等許等太弖 * VB-NGC L030919A PHON sezi P-COMP L000530 PHON to VB-INF L030715A N L050148 PHON koto VB-INF L031044A PHON date 76 大夫乃 * PP-OB1 NP PP NP N ADJ-STM L007110A LOG masura N L052501 LOG wo P-CASE-GEN L000520 PHON no 77 伎欲吉彼名乎 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007086 PHON kiywo ACP-ADN L000033 PHON ki PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050068 LOG na P-CASE-ACC L000534 PHON wo 78 伊爾之敞欲 * PP NP N L051101 PHON inisipye P-CASE-ABL L000540B PHON ywo 79 伊麻乃乎追通爾 * PP NP PP NP N L004025 PHON ima P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052294 PHON wotutu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 80 奈我佐敞流 * VB-ADN VB-STM L032085A PHON nagasap VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru 81 於夜乃子等毛曾 * PP NP N L050136 PHON oya P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050667 N L050028 LOG kwo SFX L001002 PHON domo P-FOC L000527 PHON so 82 大伴等 * PP NP PP NP PEN L090000 PHON opotomo P-CASE-COM L000529 PHON to 83 佐伯乃氏者 * NP IP-REL NP-PRD ADJ L004032B PHON sapa COP-ADI L031965 PHON no N L090067 LOG udi P-TOP L000522 LOG pa 84 人祖乃 * IP-MAT NP-SBJ IP-REL PP-SBJ NP PP NP N L050046 LOG pito P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050136 LOG oya P-CASE-GEN L000520 PHON no 85 立流辞立 * VB-ADN L031044A LOG tatu PHON ru N L050148 LOG koto N-DVB L031044B LOG date 86 人子者 * NP-PRD PP NP IP-REL IP-ARG NP-PRD IP-REL IP-ADV PP NP PP NP N L050046 LOG pito P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050028 LOG kwo P-TOP L000522 LOG pa 87 祖名不絶 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N L050136 LOG oya P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050068 LOG na VB-IFC VB-STM L031042A LOG tata VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 88 大君爾 * PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 89 麻都呂不物能等 * VB-ADC L031650A PHON maturwopu N L050042 PHON mono P-COMP L000530 PHON to 90 伊比都雅流 * VB-ADN VB-STM L030196A VB-STM L030199A PHON ipi VB-STM L031139A PHON tug VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru 91 許等能都可左曾 * N L050148 PHON koto P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050144 PHON tukasa P-FOC L000527 PHON so 92 梓弓 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV NP-OB1 N N L050786 LOG adusa N L052437 LOG yumi 93 手爾等差と母知弖 * PP NP N L050012A LOG te P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER L031256A VB-STM L031258A PHON tori VB-GER L031761A PHON motite 94 釼大刀 * IP-ADV NP-OB1 N L050624 N L052211 LOG turugi N L052508 LOG tati 95 許之爾等里波伎 * PP NP N L051308 PHON kosi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L031258A PHON tori VB-INF L031401A PHON paki 96 安佐麻毛利 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD NP NP N L050139 PHON asa N-DVB L031667B PHON mamori 97 由布能麻毛利爾 * NP PP NP N L050087 PHON yupu P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L031667B PHON mamori COP-INF L031965 PHON ni 98 大王乃 * IP-ARG NP PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 99 三門乃麻毛利 * PP NP N L050749 PFX-HON L000035 LOG mi N L051167 LOG kadwo P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L031667B PHON mamori 100 和礼乎於吉弖 * IP-ADV PP-OB1 NP PRO-N L042059 PHON ware P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030327A PHON okite 101 比等波安良自等 * PP NP N L050046 PHON pito P-TOP L000522 PHON pa VB-NGC L030125A PHON arazi P-COMP L000530 PHON to 102 伊夜多低 * VB-INF L030212A ADV L004014 PHON iya VB-INF L031044A PHON tate 103 於毛比之麻左流 * VB-INF L030399A PHON omopi P-RES L000526A PHON si VB-ADC L031630A PHON masaru 104 大皇乃 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 105 御言能左吉乎 * PP NP N L050752 PFX-HON L000035 LOG mi N L050148 LOG koto P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052506 PHON saki P-CASE-ACC L000534 PHON wo 106 貴久之安礼婆 * ADJ-INF ADJ-STM L007186B LOG taputo ACP-INF L000033 PHON ku P-RES L000526A PHON si VB-PRV L030125A PHON areba * asi para no * midupo no kuni wo * ama kudari * sira si myesi kyeru * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * mi yo kasane * ama no pi tugi to * sira si kuru * kimi no mi yo mi yo * siki mas eru * yomo no kuni ni pa * yama kapa wo * piro mi atu mito * tate maturu * mi tukwi takara pa * kazwope e zu * tukusi mo kane tu * sikaredomo * wa go opo kimi no * moro pito wo * izanapi tamapi * yo ki koto wo * pazime tamapite * ku gane ka mo * tasike ku ara mu to * omoposite * sita nayama su ni * tori ga naku * aduma no kuni no * mitinoku no * wo da n aru yama ni * ku gane ari to * mausi tamap yere * mi kokoro wo * akirame tamapi * ama tuti no * kamwi api udunapi * sumyeroki no * mi tama tasukete * topo ki yo ni * kakari si koto wo * wa ga mi yo ni * arapasite areba * wosu kuni pa * sakaye mu mono to * kamu nagara * omoposi myesite * mononopu no * ya swo tomo no wo wo * maturope no * muke no manima ni * oi pito mo * womina warapa mo * si ga negapu * kokoro darapi ni * nade tamapi * wosame tamape ba * koko wo si mo * aya ni taputwomi * uresi kyeku * iyoyo omopite * opotomo no * topo tu kamu oya no * so no na woba * opo kume nusi to * opi motite * tukape si tukasa * umi yukaba * miduku kabane * yama yukaba * kusa musu kabane * opo kimi no * pye ni koso sina me * kapyeri mi pa * sezi to koto date * masura wo no * kiywo ki so no na wo * inisipye ywo * ima no wotutu ni * nagasap yeru * oya no kwo domo so * opotomo to * sapa no udi pa * pito no oya no * tatu ru koto date * pito no kwo pa * oya no na tata zu * opo kimi ni * maturwopu mono to * ipi tug yeru * koto no tukasa so * adusa yumi * te ni tori motite * turugi tati * kosi ni tori paki * asa mamori * yupu no mamori ni * opo kimi no * mi kadwo no mamori * ware wo okite * pito pa arazi to * iya tate * omopi si masaru * opo kimi no * mi koto no saki wo * taputo ku si areba