ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.18.4111      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 可気麻久母 * PP IP-NMZ VB-NML VB-STM L030443A PHON kake VAX-CJR-NML L000002 PHON maku P-TOP L000514 PHON mo 1 安夜爾加之古思 * NP-ADV ADV L004062 PHON ayani ADJ-CLS ADJ-STM L007078 PHON kasikwo ACP-CLS L000033 PHON si 2 皇神祖乃 * IP-MAT IP-ADV NP IP-REL PP NP PP NP IP-REL NP-PRD N L052029 LOG sumyeroki COP-ADI L031965 PHON no 3 可見能大御世爾 * N L050005A PHON kami P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX-HON L000038 LOG opomi N L050040 LOG yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 田道間守 * NP-SBJ PEN L080048 LOG tadimamori 5 常世爾和多利 * IP-ADV PP-ADV NP N L090453 ADJ-STM L007194 LOG toko N L050040 LOG yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L031910A PHON watari 6 夜保許毛知 * IP-ADV NP-OB1 N L050496 NUM L002008 PHON ya N L051802 PHON poko VB-INF L031761A PHON moti 7 麻為泥 * IP-ADV VB-INF L031675A VB-STM L031603A PHON mawi VB-INF L030172A PHON de 8 許之登吉 * VB-ADN VB-STM L030612A PHON ko VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050059 PHON toki 9 時支能 * PP-OB1 NP IP-REL NP-PRD ADJ-INF ADJ-STM L007193 PHON tokizi ACP-INF L000033 PHON ku COP-ADI L031965 PHON no 10 香久乃菓子乎 * PP NP IP-REL NP-PRD N L052500 PHON kaku COP-ADI L031965 PHON no N L050003B LOG ko P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050093 LOG mwi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 11 可之古久母 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007078 PHON kasikwo ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo 12 能許之多麻敞礼 * VB-EXC VB-STM L031372A PHON nokosi VB-STM L031077A PHON tamap VAX-STV-EXC L000024 PHON yere 13 國毛勢爾 * IP-ADV IP-ADV PP NP N L051337 LOG kuni P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L090262A PHON se COP-INF L031965 PHON ni 14 於非多知左加延 * VB-INF VB-STM L030366A VB-STM L030374A PHON opwi VB-STM L031043A PHON tati VB-INF L030768A PHON sakaye 15 波流左礼婆 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ N L051724 PHON paru VB-PRV L030841A PHON sareba 16 孫枝毛射都追 * NP-SBJ N L080299 N L080297 LOG pikwo N L052403 LOG ye VB-CTT L031785A PHON moitutu 17 保登等芸須 * IP-ADV PP NP IP-REL NP-SBJ N L050160 PHON pototogisu 18 奈久五月爾波 * VB-ADC L031267A PHON naku N L050705 LOG satukwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 19 波都波奈乎 * PP-OB1 NP N L050397 ADJ-STM L051736 PHON patu N L050083 PHON pana P-CASE-ACC L000534 PHON wo 20 延太爾多乎理弖 * IP-ADV NP-PRD N L052402 PHON yeda COP-INF L031965 PHON ni VB-GER L031100A N L050012B PHON ta VB-GER L031960A PHON worite 21 乎登女良爾 * IP-ADV PP-GOL NP N N L050145 PHON woto LOG mye SFX L001003 PHON ra P-CASE-DAT L000519 PHON ni 22 都刀爾母夜里美 * IP-ADV NP-PRD N L052220 PHON tutwo COP-INF L031965 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L031823A PHON yari VB-IFC L031712A PHON mi 23 之路多倍能 * IP-ADV PP NP IP-EPT MK L091087 N L050620 ADJ-STM L007006B PHON sirwo N L052528 PHON tape P-CASE-GEN L000520 PHON no 24 蘇泥爾毛古伎礼 * N L052043 PHON swode P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-INF L030695A VB-STM L030697A PHON kwoki VB-INF L030223A PHON re 25 香具播之美 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007071 N L050101 LOG ka ADJ-STM L007091 PHON gupasi ACP-INF L000034 PHON mi 26 於枳弖可良之美 * VB-GER L030327A PHON okite VB-IFC VB-STM L030538A PHON karasi VB-IFC L031712A PHON mi 27 安由流実波 * IP-ADV PP NP IP-REL VB-ADN L030110A PHON ayuru N L050093 LOG mwi P-TOP L000522 PHON pa 28 多麻爾奴伎都追 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L052078 PHON tama COP-INF L031965 PHON ni VB-CTT L031346A PHON nukitutu 29 手爾麻吉弖 * PP NP N L050012A LOG te P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER L031618A PHON makite 30 見礼騰毛安加受 * VB-CSS L031712A LOG mi PHON redomo VB-IFC VB-STM L030020A PHON aka VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 31 秋豆気婆 * IP-MAT IP-ADV IP-ARG IP-ADV IP-ADV VB-PRV L030016A N L050032 LOG aki VB-PRV L031130A PHON dukeba 32 之具礼乃雨零 * NP-SBJ PP NP N L051935 PHON sigure P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050001A LOG ame VB-INF L031559A LOG puri 33 阿之比奇能 * IP-ADV PP NP PP NP IP-EPT MK-ADI L091054 N L050860 PHON asipikwi COP-ADI L031965 PHON no 34 夜麻能許奴礼波 * N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050021 PHON konure P-TOP L000522 PHON pa 35 久礼奈為爾 * IP-ADV IP-ADV IP-ARG NP-PRD N L051346 PHON kurenawi COP-INF L031965 PHON ni 36 仁保比知礼止毛 * VB-INF L031335A PHON nipopi VB-CSS L031111A PHON tiredomo 37 多知波奈乃 * PP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP N L050150 PHON tatibana P-CASE-GEN L000520 PHON no 38 成流其実者 * VB-ADN VB-STM L031317A LOG nar VAX-STV-ADN L000024 LOG e PHON ru PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050093 LOG mwi P-TOP L000522 LOG pa 39 比太照爾 * IP-ADV NP-PRD VB L050636 N L051787 PHON pita VB-STM L031193A LOG teri COP-INF L031965 PHON ni 40 射夜見我保之久 * NP-ADV ADV L004014 PHON iya ADJ-INF ADJ-STM L090433 LOG mi PHON gaposi ACP-INF L000033 PHON ku 41 美由気布流 * IP-ADV PP-GOL-OB1 NP IP-REL NP-SBJ N PFX-HON L000035 PHON mi N L050075 PHON yuki VB-ADC L031559A PHON puru 42 冬爾伊多礼婆 * N L051846 LOG puyu P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-PRV L030170A PHON itareba 43 霜於気騰母 * IP-ADV NP-SBJ N L051946 LOG simo VB-CSS L030327A PHON okedomo 44 其葉毛可礼受 * PP NP PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L052480 LOG pa P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L030548A PHON kare VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 45 常磐奈須 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L052146 LOG tokipa COP-SEM L031965 PHON nasu 46 伊夜佐加波延爾 * NP-ADV ADV L004014 PHON iya ADJ-INF ADJ-STM L051865 PHON sakabaye COP-INF L031965 PHON ni 47 之可礼許曾 * IP-ADV VB-INF L030848A PHON sikare P-FOC L000510 PHON koso 48 神乃御代欲理 * PP NP PP NP N L050005A LOG kamwi P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX-HON L000035 LOG mi N L050040 LOG yo P-CASE-ABL L000540A PHON ywori 49 与呂之奈倍 * NP-ADV ADV L080024 PHON yorosinape 50 此橘乎 * PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050150 LOG tatibana P-CASE-ACC L000534 PHON wo 51 等伎自久能 * PP NP IP-REL NP-PRD ADJ-INF ADJ-STM L007193 PHON tokizi ACP-INF L000033 PHON ku COP-ADI L031965 PHON no 52 可久能木実等 * PP NP IP-REL NP-PRD N L052500 PHON kaku COP-ADI L031965 PHON no N L050003B LOG ko P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050093 LOG mwi P-COMP L000530 PHON to 53 名附家良之母 * VB-ADN VB-STM L031288A N L050068 LOG na VB-STM L031137A LOG duke VAX-MPST-ADN L000016 PHON kye XTN-CLS L000806 PHON rasi P-TOP L000514 PHON mo * kake maku mo * ayani kasikwo si * sumyeroki no * kami no opomi yo ni * tadimamori * toko yo ni watari * ya poko moti * mawi de * ko si toki * tokizi ku no * kaku no ko no mwi wo * kasikwo ku mo * nokosi tamap yere * kuni mo se ni * opwi tati sakaye * paru sareba * pikwo ye moitutu * pototogisu * naku satukwi ni pa * patu pana wo * yeda ni ta worite * woto mye ra ni * tutwo ni mo yari mi * sirwo tape no * swode ni mo kwoki re * ka gupasi mi * okite karasi mi * ayuru mwi pa * tama ni nukitutu * te ni makite * mi redomo aka zu * aki dukeba * sigure no ame puri * asipikwi no * yama no konure pa * kurenawi ni * nipopi tiredomo * tatibana no * nar e ru so no mwi pa * pita teri ni * iya mi gaposi ku * mi yuki puru * puyu ni itareba * simo okedomo * so no pa mo kare zu * tokipa nasu * iya sakabaye ni * sikare koso * kamwi no mi yo ywori * yorosinape * ko no tatibana wo * tokizi ku no * kaku no ko no mwi to * na duke kye rasi mo