ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.18.4113      (CHJ)

IP-MAT 0 於保支見能 * IP-ADV PP NP NP IP-REL IP-ADV NP-PRD PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A PHON opo N L004266 PHON kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 等保能美可等等 * IP-REL ADJ-ADI ADJ-STM L007008B PHON topo COP-ADI L031965 PHON no N L050749 PHON mikado COP-INF L031968 PHON to 2 末支太末不 * VB-ADC VB-STM L031622A PHON maki VB-ADC L031077A PHON tamapu 3 官乃末爾末 * PP NP N L050144 LOG tukasa P-CASE-GEN L000520 PHON no N L004001 PHON manima 4 美由支布流 * IP-REL NP-SBJ N PFX-HON L000035 PHON mi N L050075 PHON yuki VB-ADC L031559A PHON puru 5 古之爾久多利来 * PLN L052562 PHON kwosi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L030633A PHON kudari VB-INF L030612A LOG ki 6 安良多末能 * IP-ADV IP-ADV NP IP-REL NP-PRD PP NP N ADJ-STM L007034 PHON ara N L052078 PHON tama P-CASE-GEN L000520 PHON no 7 等之乃五年 * N L050124 PHON tosi COP-ADI L031965 PHON no N NUM L002005 LOG itu CL L052164 LOG tose 8 之吉多倍乃 * NP-OB1 IP-EPT MK-ADI L091022 N L050619 N-DVB L030850B PHON siki N L052528 PHON tape COP-ADI L031965 PHON no 9 手枕末可受 * N L090275 N L050012B LOG ta N L050016 LOG makura VB-IFC VB-STM L031618A PHON maka VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 10 比毛等可須 * IP-ADV NP-OB1 N L051763 PHON pimo VB-IFC VB-STM L031199A PHON toka VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 11 末呂宿乎須礼波 * PP-OB1 NP N L080174 ADJ-STM L007012 PHON maro N-DVB L031342B LOG ne P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-PRV L030919A PHON sureba 12 移夫勢美等 * IP-ADV IP-ADV ADJ-GER ADJ-STM L007060B PHON ibuse ACP-GER L000034 PHON mito 13 情奈具左爾 * NP-PRD N L050037 LOG kokoro N L051569 PHON nagusa COP-INF L031965 PHON ni 14 奈泥之故乎 * IP-ADV PP-OB1 NP N L051561 PHON nadesikwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 15 屋戸爾末枳於保之 * PP NP N L050030 LOG yadwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L031619A PHON maki VB-INF L030378A PHON oposi 16 夏能能 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N L051598 LOG natu P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L051650 LOG nwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 17 佐由利比伎宇恵天 * N PFX L000061 PHON sa N L052446 PHON yuri VB-GER L031465A VB-STM L031474A PHON piki VB-GER L030229A PHON uwete 18 開花乎 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL VB-ADC L030778A LOG saku N L050083 LOG pana P-CASE-ACC L000534 PHON wo 19 移弖見流其等爾 * VB-ADN VB-STM L030172A PHON ide VB-ADN L031712A LOG mi PHON ru P-RES L000546 PHON gotoni 20 那泥之古我 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL IP-ARG PP-GOL-OB1 NP PP NP N L051561 PHON nadesikwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 21 曾乃波奈豆末爾 * NP-PRD PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050715 N L050083 PHON pana N L050120 PHON duma P-CASE-DAT L000519 PHON ni 22 左由理花 * NP-PRD N L050396 PFX L000061 PHON sa N L052446 PHON yuri N L050083 LOG bana 23 由利母安波無等 * PP-ADV NP N L004155 PHON yuri P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC VB-STM L030071A PHON apa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-CONN L000541 PHON to 24 奈具佐無流 * VB-ADN L031273A PHON nagusamuru 25 許己呂之奈久波 * N L050037 PHON kokoro P-RES L000526A PHON si ADJ-INF ADJ-STM L007028 PHON na ACP-INF L000033 PHON kupa 26 安末射可流 * PP-OB1 NP IP-REL VB-ADC N L050001B PHON ama VB-ADC L030770A PHON zakaru 27 比奈爾一日毛 * N L050089 PHON pina P-CASE-DAT L000519 PHON ni PP-ADV NP N L050451 NUM L002001 LOG pito N L050090 LOG pi P-TOP L000514 PHON mo 28 安流部久母安礼也 * VB-ADN L030125A PHON aru XTN-INF XTN L000801 PHON be ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo VB-EXC L030125A PHON are P-FOC L000537 PHON ya * opo kimi no * topo no mikado to * maki tamapu * tukasa no manima * mi yuki puru * kwosi ni kudari ki * ara tama no * tosi no itu tose * siki tape no * ta makura maka zu * pimo toka zu * maro ne wo sureba * ibuse mito * kokoro nagusa ni * nadesikwo wo * yadwo ni maki oposi * natu no nwo no * sa yuri piki uwete * saku pana wo * ide mi ru gotoni * nadesikwo ga * so no pana duma ni * sa yuri bana * yuri mo apa mu to * nagusamuru * kokoro si na kupa * ama zakaru * pina ni pito pi mo * aru be ku mo are ya