ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.18.4116      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 於保支見能 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ IP-REL PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV NP-OB1 PP NP IP-REL IP-ADV NP-PRD PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A PHON opo N L004266 PHON kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 末支能末爾末爾 * PP NP N-DVB L031622B PHON maki P-CASE-GEN L000520 PHON no N L004001 PHON manima COP-INF L031965 PHON ni 2 等里毛知低 * IP-ADV VB-GER L031256A VB-STM L031258A PHON tori VB-GER L031761A PHON motite 3 都可布流久爾能 * VB-ADN L031119A PHON tukapuru N L051337 PHON kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no 4 年内能 * PP NP N L050124 LOG tosi P-CASE-GEN L000520 LOG no PP NP N L052547 LOG uti P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 許登可多祢母知 * N L050041 PHON koto VB-INF VB-STM L030478A PHON katane VB-INF L031761A PHON moti 6 多末保許能 * IP-ADV PP NP PP NP N L050495 N L052078 PHON tama N L051802 PHON poko P-CASE-GEN L000520 PHON no 7 美知爾伊天多知 * N L050091 PHON miti P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L030176A VB-STM L030172A PHON ide VB-INF L031043A PHON tati 8 伊波祢布美 * IP-ADV NP-OB1 N N L050014 PHON ipa N L050036 PHON ne VB-INF L031553A PHON pumi 9 也末古衣野由支 * IP-ADV NP-PTH-OB1 N L050034 PHON yama VB-INF L030747A PHON kwoye IP-ADV NP-PTH N L051650 LOG nwo VB-INF L031840A PHON yuki 10 弥夜故敞爾 * PP NP N N L050129 PHON miyakwo N L050133 PHON pye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 11 末為之和我世乎 * VB-ADN VB-STM L031603A PHON mawi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L090126 PHON se P-CASE-ACC L000534 PHON wo 12 安良多末乃 * IP-ADV NP PP NP N ADJ-STM L007034 PHON ara N L052078 PHON tama P-CASE-GEN L000520 PHON no 13 等之由吉我弊理 * N L050124 PHON tosi VB-INF L031829A VB-STM L031840A PHON yuki VB-INF L030518A PHON gapyeri 14 月可佐祢 * IP-ADV NP-OB1 N L050004A LOG tukwi VB-INF L030456A PHON kasane 15 美奴日佐末祢美 * VB-ADN VB-STM L031712A PHON mi VAX-NEG-ADN L000006A PHON nu N L050090 LOG pi ADJ-INF PFX L000040 PHON sa ADJ-STM L007231 PHON mane ACP-INF L000034 PHON mi 16 故敷流曾良 * NP-SBJ IP-REL VB-ADN L030731A PHON kwopuru N L052049 PHON sora 17 夜須久之安良祢波 * ADJ-INF ADJ-STM L007002 PHON yasu ACP-INF L000033 PHON ku P-RES L000526A PHON si VB-PRV VB-STM L030125A PHON ara VAX-NEG-PRV L000006A PHON neba 18 保止止支須 * IP-ADV IP-ADV NP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ N L050160 PHON pototogisu 19 支奈久五月能 * VB-ADC L030585A VB-STM L030612A PHON ki VB-ADC L031267A PHON naku N L050705 LOG satukwi P-CASE-GEN L000520 PHON no 20 安夜女具佐 * N L050358 N L050882 PHON ayamye N L050114 PHON gusa 21 余母疑可豆良伎 * NP N L052412 PHON yomogwi VB-INF L030498A PHON kaduraki 22 左加美都伎 * IP-ADV VB-INF L030766A N L050073B PHON saka VB-INF L031699A PHON miduki 23 安蘇比奈具礼止 * VB-CSS VB-STM L030041A PHON aswobi VB-CSS L031270A PHON naguredo 24 射水河 * IP-ADV PP-ADV NP IP-REL NP IP-REL IP-ADV NP-OB1 N PLN L080013 PHON imidu N L050025 LOG kapa 25 雪消溢而 * NP-SBJ N N L050075 LOG yuki N-DVB L030611B LOG ke VB-GER L031439A LOG papurite 26 逝水能 * VB-ADC L031840A LOG yuku N L050128 LOG midu COP-ADI L031965 PHON no 27 伊夜末思爾乃未 * NP-ADV ADV L004014 PHON iya ADV L051423 PHON masini P-RES L000521 PHON nomwi 28 多豆我奈久 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD IP-REL PP-SBJ NP N L052059 PHON tadu P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADC L031267A PHON naku 29 奈呉江能須気能 * PP NP N PLN L051570 PHON nagwo N L052401 LOG ye P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050010A PHON suge COP-ADI L031965 PHON no 30 根毛己呂爾 * ADJ-INF ADJ-STM L004009 LOG ne PHON mokoro COP-INF L031965 PHON ni 31 於母比武須保礼 * VB-INF VB-STM L030399A PHON omopi VB-INF L031734A PHON musubore 32 奈介伎都都 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL IP-ADV VB-CTT L031276A PHON nagekitutu 33 安我末川君我 * PP-SBJ NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADC L031644A PHON matu N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000503 PHON ga 34 許登乎波里 * IP-ADV NP-SBJ N L050148 PHON koto VB-INF L031953A PHON wopari 35 可敞利末可利天 * VB-GER VB-STM L030518A PHON kapyeri VB-GER L031613A PHON makarite 36 夏野能 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD PP NP N L051598 LOG natu P-CASE-GEN L000520 NLOG no PP NP N L051650 LOG nwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 37 佐由利能波奈能 * PP NP N PFX L000061 PHON sa N L052446 PHON yuri P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050083 PHON pana COP-ADI L031965 PHON no 38 花咲爾 * IP-RDP PP NP N N L050083 LOG pana N-DVB L031934B LOG wemi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 39 爾布夫爾恵美天 * NP-ADV ADV L004084 PHON nipubuni VB-GER L031934A PHON wemite 40 阿波之多流 * VB-ADN VB-STM L030071A PHON apa VAX-RSP-STM L000009 PHON si VAX-STV-ADN L000022 PHON taru 41 今日乎波自米低 * N L051388 LOG kyepu P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L031416A PHON pazimete 42 鏡奈須 * IP-ADV NP-PRD N L052543 LOG kagami COP-SEM L031965 PHON nasu 43 可久之都祢見牟 * PP NP PRO-ADV L042020 PHON kaku P-RES L000526A PHON si NP N L004004 PHON tune VB-ADC VB-STM L031712A LOG mi VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 44 於毛我波利世須 * IP-ADV VB-INF L050229A N L050085 PHON omo VB-INF L030508A PHON gapari VB-IFC VB-STM L030919A PHON se VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu * opo kimi no * maki no manima ni * tori motite * tukapuru kuni no * tosi no uti no * koto katane moti * tama poko no * miti ni ide tati * ipa ne pumi * yama kwoye nwo yuki * miyakwo pye ni * mawi si wa ga se wo * ara tama no * tosi yuki gapyeri * tukwi kasane * mi nu pi sa mane mi * kwopuru sora * yasu ku si ara neba * pototogisu * ki naku satukwi no * ayamye gusa * yomogwi kaduraki * saka miduki * aswobi naguredo * imidu kapa * yuki ke papurite * yuku midu no * iya masini nomwi * tadu ga naku * nagwo ye no suge no * ne mokoro ni * omopi musubore * nagekitutu * a ga matu kimi ga * koto wopari * kapyeri makarite * natu no nwo no * sa yuri no pana no * pana wemi ni * nipubuni wemite * apa si taru * kyepu wo pazimete * kagami nasu * kaku si tune mi mu * omo gapari se zu