ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 須賣呂伎能 * PP NP IP-REL PP-SBJ NP N L052029 PHON sumyeroki P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 之伎麻須久爾能 * VB-ADC VB-STM L030853A PHON siki VB-ADC L030206A PHON masu PP NP N L051337 PHON kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 安米能之多 * PP NP N L050001A PHON ame P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050026 PHON sita 3 四方能美知爾波 * PP NP N NUM L002004 LOG yo N L050085B LOG mo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050091 PHON miti P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 4 宇麻乃都米 * IP-ADV NP IP-REL NP-OB1 PP NP N L052245 PHON uma P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050122A PHON tume 5 伊都久須伎波美 * VB-ADC PFX L000030 PHON i VB-ADC L031141A PHON tukusu N-DVB L030589B PHON kipami 6 布奈乃倍能 * PP-SBJ NP PP NP N L050007B PHON puna P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052483 PHON pe P-CASE-GEN L000520 PHON no 7 伊波都流麻泥爾 * VB-ADN PFX L000030 PHON i VB-ADN L031424A PHON paturu P-RES L000512B PHON madeni 8 伊爾之敞欲 * PP NP IP-REL IP-ARG NP-PRD IP-REL PP NP N L051101 PHON inisipye P-CASE-ABL L000540B PHON ywo 9 伊麻乃乎都頭爾 * PP NP PP NP N L004025 PHON ima P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052294 PHON wotutu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 10 万調 * NP N NUM L002014 LOG yorodu N L052521 LOG tukwi 11 麻都流都可佐等 * VB-ADC L031649A PHON maturu N L050144 PHON tukasa COP-INF L031968 PHON to 12 都久里多流 * VB-ADN VB-STM L031144A PHON tukuri VAX-STV-ADN L000022 PHON taru 13 曾能奈里波比乎 * PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051593 PHON naripapi P-INTJ L000535 PHON wo 14 安米布良受 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ N L050001A PHON ame VB-IFC VB-STM L031559A PHON pura VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 15 日能可左奈礼婆 * PP-SBJ NP N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 PHON no VB-PRV L030455A PHON kasanareba 16 宇恵之田毛 * PP-SBJ CONJP PP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030229A PHON uwe VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050097 LOG ta P-TOP L000514 PHON mo 17 麻吉之波多気毛 * PP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L031619A PHON maki VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L051731 PHON patake P-TOP L000514 PHON mo 18 安佐其登爾 * NP N PP NP N L050139 PHON asa P-RES L000546 PHON gotoni 19 之保美可礼由苦 * VB-ADC VB-STM L030897A PHON sibomi VB-STM L030548A PHON kare VB-ADC L031840A PHON yuku 20 曾乎見礼婆 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-PRV L031712A LOG mi PHON reba 21 許己呂乎伊多美 * PP-SBJ NP N L050037 PHON kokoro P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007010B PHON ita ACP-INF L000034 PHON mi 22 弥騰里児能 * IP-ADV IP-ARG PP-SBJ NP N L080207 PHON midori LOG kwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 23 知許布我其登久 * NP-OB1 N L050759 PHON ti VB-ADC L030732A PHON kopu P-COMP L090436 PHON ga ADJ-INF ADJ-STM L007004B PHON goto ACP-INF L000033 PHON ku 24 安麻都美豆 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N L050001B PHON ama P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050128 PHON midu 25 安布芸弖曾麻都 * VB-GER L030076A PHON apugite P-FOC L000527 PHON zo VB-ADC L031644A PHON matu 26 安之比奇能 * IP-MAT NP-VOC IP-REL PP NP PP NP IP-EPT MK-ADI L091054 N L050860 PHON asipikwi COP-ADI L031965 PHON no 27 夜麻能多乎理爾 * N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090368 PHON tawori P-CASE-DAT L000519 PHON ni 28 許能見油流 * PP-SBJ NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no VB-ADN VB-STM L031712A LOG mi VAX-PASS-ADN L000011 PHON yuru 29 安麻能之良久母 * PP NP N L050001B PHON ama P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050343 ADJ-STM L007006A PHON sira N L050115 PHON kumo 30 和多都美能 * IP-ADV PP-ADV-GOL NP PP NP N L052325 PHON watatumi P-CASE-GEN L000520 PHON no 31 於枳都美夜敞爾 * PP NP N L052520 PHON oki P-CASE-GEN L000532 PHON tu N N L050018 PHON miya N L050133 PHON pye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 32 多知和多里 * VB-INF VB-STM L031043A PHON tati VB-INF L031910A PHON watari 33 等能具毛利安比弖 * IP-ADV VB-GER VB-STM L031221A PHON tonogumori VB-GER L030071A PHON apite 34 安米母多麻波祢 * PP NP N L050001A PHON ame P-TOP L000514 PHON mo VB-OPT L031077A PHON tamapane * sumyeroki no * siki masu kuni no * ame no sita * yo mo no miti ni pa * uma no tume * i tukusu kipami * puna no pe no * i paturu madeni * inisipye ywo * ima no wotutu ni * yorodu tukwi * maturu tukasa to * tukuri taru * so no naripapi wo * ame pura zu * pi no kasanareba * uwe si ta mo * maki si patake mo * asa gotoni * sibomi kare yuku * so wo mi reba * kokoro wo ita mi * midori kwo no * ti kopu ga goto ku * ama tu midu * apugite zo matu * asipikwi no * yama no tawori ni * ko no mi yuru * ama no sira kumo * watatumi no * oki tu miya pye ni * tati watari * tonogumori apite * ame mo tamapane