ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.18.4125      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 安麻泥良須 * NP-ARG IP-REL IP-ADV PP NP IP-REL VB-ADC VB-STM L030092A N L050001B PHON ama VB-STM L031193A PHON dera VAX-RSP-ADC L000009 PHON su 1 可未能御代欲里 * PP NP N L050005A PHON kamwi P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX-HON L000035 LOG mi N L050040 LOG yo P-CASE-ABL L000540A PHON ywori 2 夜洲能河波 * NP-SBJ PP NP PLN L052392 PHON yasu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050025 PHON kapa 3 奈加爾敞太弖弖 * PP NP N L050069 PHON naka P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER L031573A PHON pyedatete 4 牟可比太知 * IP-ADV VB-INF VB-STM L031721A PHON mukapi VB-INF L031043A PHON dati 5 蘇泥布利可波之 * IP-ADV NP-OB1 N L052043 PHON swode VB-INF VB-STM L031560A PHON puri VB-INF L030507A PHON kapasi 6 伊吉能乎爾 * IP-ADV NP-PRD PP NP N L090046 PHON iki P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050117 PHON wo COP-INF L031965 PHON ni 7 奈気加須古良 * VB-ADC VB-STM L031276A PHON nageka VAX-RSP-ADC L000009 PHON su N N L050028 PHON kwo SFX L001003 PHON ra 8 和多里母理 * CP-FINAL IP-SUB NP-SBJ N N-DVB L031910B PHON watari N-DVB L031788B PHON mori 9 布祢毛麻宇気受 * PP NP N L050007A PHON pune P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L031604A PHON mauke VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 10 波之太爾母 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV PP NP N L051727 PHON pasi P-RES L000502 PHON dani P-TOP L000514 PHON mo 11 和多之弖安良波 * IP-ADV VB-GER L031908A PHON watasite VB-STV-CND L030125A PHON araba 12 曾乃倍由母 * PP-PTH NP PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050029A PHON pe P-CASE-ABL L000540D PHON yu P-TOP L000514 PHON mo 13 伊由伎和多良之 * VB-INF PFX L000030 PHON i VB-STM L031840A PHON yuki VB-STM L031910A PHON watara VAX-RSP-INF L000009 PHON si 14 多豆佐波利 * IP-ADV IP-ADV VB-INF L031046A PHON tadusapari 15 宇奈我既里為弖 * VB-GER VB-STM L030279A PHON unagakeri VB-GER L031926A PHON wite 16 於毛保之吉 * IP-ADV PP NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007242B PHON omoposi ACP-ADN L000033 PHON ki 17 許登母加多良比 * N L050148 PHON koto P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-INF L030489A PHON katarapi 18 奈具左牟流 * PP-ARG NP IP-REL VB-ADN L031273A PHON nagusamuru 19 許己呂波安良牟乎 * N L050037 PHON kokoro P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-ADC VB-STM L030125A PHON ara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-CONN L000552 PHON wo 20 奈爾之可母 * PP NP WH-N L042003 PHON nani P-RES L000526A PHON si P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo 21 安吉爾之安良祢波 * NP-PRD IP-REL IP-ADV NP-PRD N L050032 PHON aki COP-INF L031965 PHON ni P-RES L000526A PHON si VB-PRV VB-STM L030125A PHON ara VAX-NEG-PRV L000006A PHON neba 22 許等騰比能 * PP-SBJ NP N-DVB L030718B N L050148 PHON koto N L031226B PHON dopi P-CASE-GEN L000520 PHON no 23 等毛之伎古良 * ADJ-ADN ADJ-STM L007025 PHON tomosi ACP-ADN L000033 PHON ki N N L050028 PHON kwo SFX L001003 PHON ra 24 宇都世美能 * IP-MAT PP-SBJ NP NP-PRD PP NP IP-EPT MK-ADI L091053 N L052292 PHON utusemi COP-ADI L031965 PHON no 25 代人和礼毛 * N L050040 LOG yo P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050046 LOG pito PRO-N L042059 PHON ware P-TOP L000514 PHON mo 26 許己乎之母 * IP-ADV PP-SBJ NP PRO-N L042032 PHON koko P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-RES L000526A PHON si P-TOP L000514 PHON mo 27 安夜爾久須之弥 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004062B PHON aya COP-INF L031965 PHON ni ADJ-INF ADJ-STM L007099B PHON kususi ACP-INF L000034 PHON mi 28 往更 * PP NP IP-REL VB-ADC L031828A VB-STM L031840A LOG yuki VB-ADC L030508A LOG kaparu 29 年乃波其登爾 * PP NP N L050124 LOG tosi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L099998 PHON pa P-RES L000546 PHON gotoni 30 安麻乃波良 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N L050001B PHON ama P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051723 PHON para 31 布里左気見都追 * VB-CTT VB-STM L031556A PHON purisake VB-CTT L031712A LOG mi PHON tutu 32 伊比都芸爾須礼 * NP-PRD N N-DVB L030199B PHON ipi N-DVB L031139B PHON tugi COP-INF L031965 PHON ni VB-EXC L030919A PHON sure * ama dera su * kamwi no mi yo ywori * yasu no kapa * naka ni pyedatete * mukapi dati * swode puri kapasi * iki no wo ni * nageka su kwo ra * watari mori * pune mo mauke zu * pasi dani mo * watasite araba * so no pe yu mo * i yuki watara si * tadusapari * unagakeri wite * omoposi ki * koto mo katarapi * nagusamuru * kokoro pa ara mu wo * nani si ka mo * aki ni si ara neba * koto dopi no * tomosi ki kwo ra * utusemi no * yo no pito ware mo * koko wo si mo * aya ni kususi mi * yuki kaparu * tosi no pa gotoni * ama no para * purisake mi tutu * ipi tugi ni sure