ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.18.4134      (CHJ)

IP-MAT 0 由吉乃宇倍爾 * NP-PRD IP-REL IP-ADV PP NP IP-REL PP NP PP NP N L050075 PHON yuki P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050029A PHON upe P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 天礼流都久欲爾 * VB-ADN VB-STM L031193A PHON ter VAX-STV-ADN L000024 PHON eru N N L050004B PHON tuku N L050039 PHON ywo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 烏梅能播奈 * NP-OB1 PP NP N L052251 PHON ume P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050083 PHON pana 3 乎理天於久良牟 * VB-GER L031960A PHON worite VB-ADC L030331A PHON oku XTN-ADC L000805 PHON ramu 4 波之伎故毛我母 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007141B PHON pasi ACP-ADN L000033 PHON ki N L050028 PHON kwo P-FNL-OPT L000515 PHON moga P-TOP L000514 PHON mo * yuki no upe ni * ter eru tuku ywo ni * ume no pana * worite oku ramu * pasi ki kwo moga mo