ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 妹之袖 * NP-OB1 PP NP N L050027 LOG imo P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L052043 LOG swode 1 我礼枕可牟 * NP-SBJ PRO-N L042059 LOG wa PHON re VB-ADC VB-STM L031627A PHON makuraka VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 2 河湍爾 * CP-FINAL IP-SUB PP NP PP NP N L050025 LOG kapa P-CASE-GEN L000520 LOG no N L090058 PHON se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3 霧多知和多礼 * NP N L090101 LOG kwiri VB-INF VB-STM L031043A PHON tati VB-INF L031910A PHON watare 4 左欲布氣奴刀爾 * IP-ADV NP-SBJ N L051906 PFX L000061 PHON sa N L050039 PHON ywo VB-ADN VB-STM L031519A PHON puke VAX-NEG-ADN L000006A PHON nu P-CONN L000544 PHON twoni * imo ga swode * wa re makuraka mu * kapa no se ni * kwiri tati watare * sa ywo puke nu twoni