ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 知智乃實乃 * NP-PRD IP-REL IP-ADV NP IP-EPT MK-ADI L090371 N L090372 PHON titi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050093 LOG mwi COP-ADI L031965 PHON no 1 父能美許等 * NP IP-REL NP-PRD N L050641 LOG titi COP-ADI L031965 PHON no N L080203 PHON mikoto 2 波播蘇葉乃 * NP IP-EPT MK-ADI L099999 N L050381 PHON papaswo LOG ba COP-ADI L031965 PHON no 3 母能美己等 * NP IP-REL NP-PRD N L051720 LOG papa COP-ADI L031965 PHON no N L080203 PHON mikoto 4 於保呂可爾 * IP-ADV NP-PRD ADJ L004088B PHON oboroka COP-INF L031965 PHON ni 5 情盡而 * VB-GER L030703A N L050037 LOG kokoro VB-GER L031141A LOG tukusite 6 念良牟 * VB-ADC L030399A LOG omopu XTN-ADC L000805 PHON ramu 7 其子奈礼夜母 * PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050028 LOG kwo COP-EXC L031966 PHON nare P-FOC L000537 PHON ya P-TOP L000514 PHON mo 8 大夫夜 * IP-MAT PP NP N ADJ-STM L007110A LOG masura N L052501 LOG wo P-FOC L000537 PHON ya 9 无奈之久可在 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007120B PHON munasi ACP-INF L000033 PHON ku VB-ADN L030125A LOG aru XTN-ADN XTN L000801 LOG be ACP-ADN L000033 LOG ki 10 梓弓 * CP-FINAL IP-SUB NP-OB1 NP N N L050786 LOG adusa N L052437 LOG yumi 11 須恵布理於許之 * N L052470 PHON suwe VB-INF L031555A VB-STM L031560A PHON puri VB-INF L030333A PHON okosi 12 投矢毛知 * IP-ADV IP-ADV NP-OB1 N N-DVB L031271B LOG nage N L052580 LOG ya VB-INF L031761A PHON moti 13 千尋射和多之 * NP-ADV N NUM L002013 LOG ti CL L051780 LOG piro VB-INF VB-STM L030222A LOG i VB-INF L031908A PHON watasi 14 劔刀 * IP-ADV NP-OB1 N L050624 N L052211 LOG turugi N L052508 LOG tati 15 許思爾等理波伎 * PP-GOL NP N L051308 PHON kosi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L031258A PHON tori VB-INF L031401A PHON paki 16 安之比奇能 * IP-ADV NP-PTH-OB1 IP-EPT MK-ADI L091054 N L050860 PHON asipikwi COP-ADI L031965 PHON no 17 八峯布美越 * NP N NUM L002008 LOG ya CL L002015 LOG tu N L052504 LOG wo VB-INF VB-STM L031553A PHON pumi VB-INF L030747A LOG kwoye 18 左之麻久流 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL VB-ADC L030800A PHON sasimakuru 19 情不障 * N L050037 LOG kokoro VB-IFC VB-STM L030838A LOG sayara VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 20 後代乃 * IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP NP IP-REL NP-PRD N L004087A LOG noti COP-ADI L031965 NLOG no N L050040 LOG yo P-CASE-GEN L000520 PHON no 21 可多利都具倍久 * VB-CLS VB-STM L030492A PHON katari VB-CLS L031140A PHON tugu XTN-INF XTN L000801 PHON be ACP-INF L000033 PHON ku 22 名乎多都倍志母 * PP-OB1 NP N L050068 LOG na P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-CLS L031044A PHON tatu XTN-CLS XTN L000801 PHON be ACP-CLS L000033 PHON si P-TOP L000514 PHON mo * titi no mwi no * titi no mikoto * papaswo ba no * papa no mikoto * oboroka ni * kokoro tukusite * omopu ramu * so no kwo nare ya mo * masura wo ya * munasi ku aru be ki * adusa yumi * suwe puri okosi * nage ya moti * ti piro i watasi * turugi tati * kosi ni tori paki * asipikwi no * ya tu wo pumi kwoye * sasimakuru * kokoro sayara zu * noti no yo no * katari tugu be ku * na wo tatu be si mo