ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

MYS.19.4170      (CHJ)

IP-MAT 0 白玉之 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL NP N L050611 ADJ-STM L007006A LOG sira N L052078 LOG tama COP-ADI L031965 LOG no 1 見我保之君乎 * IP-REL ADJ-CLS ADJ-STM L090433 LOG mi PHON gaposi ACP-CLS L000033 * N L004266 LOG kimi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2 不見久爾 * VB-IFC VB-STM L031712A LOG mi VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004102 LOG pisa COP-INF L031965 PHON ni 3 夷爾之乎礼婆 * PP NP N L050089 LOG pina P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-RES L000526A PHON si VB-PRV L031957A PHON woreba 4 伊家流等毛奈之 * IP-ADV VB-ADN VB-STM L030146A PHON ik VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru P-COMP L000530 PHON to P-TOP L000514 PHON mo ADJ-CLS ADJ-STM L007028 PHON na ACP-CLS L000033 PHON si * sira tama no * mi gaposi * kimi wo * mi zu pisa ni * pina ni si woreba * ik yeru to mo na si