ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 霍公鳥 * IP-ADV NP-OB1 N L050160 LOG pototogisu 1 飼通良婆 * VB-CND VB-STM L030510A LOG kapi VB-STM L031231A LOG topos VAX-STV-CND L000024 LOG e PHON raba 2 今年經而 * IP-ADV NP-SBJ N L050690 PRO-N L042029 LOG ko N L050124 LOG tosi VB-GER L031512A LOG pete 3 來向夏波 * PP NP IP-REL VB-ADC L030595A VB-STM L030612A LOG ki VB-ADC L031721A LOG mukapu N L051598 LOG natu P-TOP L000522 PHON pa 4 麻豆将喧乎 * NP N L051393 PHON madu VB-ADC VB-STM L031267A LOG naki VAX-PRF-STM L000018 LOG na VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu P-CONN L000552 PHON wo * pototogisu * kapi topos e raba * ko tosi pete * ki mukapu natu pa * madu naki na mu wo