ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.19.4207      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 此間爾之氐 * NP IP-REL PP NP IP-REL IP-ADV NP-PRD PRO-N L042032 LOG koko COP-GER L031965 PHON nisite 1 曽我比爾所見 * PP NP N L051984 PHON sogapi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADN VB-STM L031712A LOG mi VAX-PASS-ADN L000011 LOG yuru 2 和我勢故我 * PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga PP NP N L050285 PHON sekwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 3 垣都能谿爾 * PP NP N L051179 LOG kaki PHON tu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052092 LOG tani P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 安氣左礼婆 * IP-ADV IP-ADV VB-PRV L030025A VB-STM L030022A PHON ake VB-PRV L030841A PHON sareba 5 榛之狭枝爾 * PP-ADV NP PP NP N L050178 LOG pari P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX L000061 LOG sa N L052402 LOG yeda P-CASE-DAT L000519 PHON ni 6 暮左礼婆 * IP-ADV VB-PRV L031851A N L050087 LOG yupu VB-PRV L030841A PHON sareba 7 藤之繁美爾 * PP-ADV NP PP NP N L051820 LOG pudi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051933 LOG sigemi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 8 遙遙爾 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004098B LOG parwoparwo COP-INF L031965 PHON ni 9 鳴霍公鳥 * VB-ADC L031267A LOG naku N L050160 LOG pototogisu 10 吾屋戸能 * IP-MAT IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga PP NP N L050030 PHON yadwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 11 殖木橘 * N N-DVB L030229B LOG uwe N L050003A LOG kwi N L050150 LOG tatibana 12 花爾知流 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L050083 LOG pana COP-INF L031965 PHON ni VB-ADC L031111A PHON tiru 13 時乎麻太之美 * N L050059 LOG toki P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007247B PHON madasi ACP-INF L000034 PHON mi 14 伎奈加奈久 * VB-NML VB-STM L030585A VB-STM L030612A PHON ki VB-STM L031267A PHON naka VAX-NEG-NML L000006A PHON naku 15 曽許波不怨 * IP-MAT PP-ARG NP PRO-N L042043 PHON soko P-TOP L000522 PHON pa VB-IFC VB-STM L030309A LOG uramwi VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 16 之可礼杼毛 * IP-MAT IP-ADV VB-CSS L030848A PHON sikaredomo 17 谷可多頭伎氐 * PP-ARG IP-NMZ PP-SBJ NP IP-REL IP-ADV NP-OB1 N L052092 LOG tani VB-GER L030476A PHON katadukite 18 家居有 * NP N L050006A LOG ipye VB-ADN VB-STM L031926A LOG wi VAX-RSP-STM L000009 LOG s VAX-STV-ADN L000024 LOG eru 19 君之聞都都 * N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000503 LOG ga IP-ADV VB-CTT L030565A LOG kiki PHON tutu 20 追氣奈久毛宇之 * VB-NML VB-STM L031140A PHON tuge VAX-NEG-NML L000006A PHON naku P-TOP L000514 PHON mo ADJ-CLS ADJ-STM L007232B PHON u ACP-CLS L000033 PHON si * koko nisite * sogapi ni mi yuru * wa ga sekwo ga * kaki tu no tani ni * ake sareba * pari no sa yeda ni * yupu sareba * pudi no sigemi ni * parwoparwo ni * naku pototogisu * wa ga yadwo no * uwe kwi tatibana * pana ni tiru * toki wo madasi mi * ki naka naku * soko pa uramwi zu * sikaredomo * tani katadukite * ipye wi s eru * kimi ga kiki tutu * tuge naku mo u si