ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.19.4212      (CHJ)

IP-MAT 0 乎等女等之 * IP-ADV IP-ZYO IP-ADV NP-PRD PP NP N N L050145 PHON wotomye SFX L001003 PHON ra P-CASE-GEN L000503 LOG ga 1 後乃表跡 * IP-REL NP-PRD N L004087 LOG noti COP-ADI L031965 PHON no N-DVB L030915B LOG sirusi P-COMP L000530 PHON to VB-DVB#L031140B * 2 黄楊小櫛 * NP-SBJ N N L090105 LOG tuge N PFX L000060 LOG wo N L051358 LOG gusi 3 生更生而 * VB-GER VB-STM L030374A LOG opwi VB-STM L030508A LOG kapari VB-GER L030374A LOG opwite 4 靡家良思母 * VB-ADN VB-STM L031294A LOG nabiki VAX-MPST-ADN L000016 PHON kye XTN-CLS L000806 PHON rasi P-TOP L000514 PHON mo * wotomye ra ga * noti no sirusi to * * tuge wo gusi * opwi kapari opwite * nabiki kye rasi mo