ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 安由乎疾 * NP IP-REL IP-ADV PP-SBJ NP N L090066 PHON ayu P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007010B LOG ita ACP-INF L000034 LOG mi 1 奈呉乃浦廻爾 * PP NP PP NP PLN L051570 PHON nagwo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090037 LOG uramwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 与須流浪 * VB-ADN L031872A PHON yosuru N L050017 LOG nami 3 伊夜千重之伎爾 * IP-ADV NP-PRD NP N L004014 PHON iya N NUM L002013 LOG ti CL L002034 LOG pye N-DVB L030850B PHON siki COP-INF L031965 PHON ni 4 戀度可母 * VB-ADC VB-STM L030731A LOG kwopwi VB-ADC L031910A LOG wataru P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * ayu wo ita mi * nagwo no uramwi ni * yosuru nami * iya ti pye siki ni * kwopwi wataru kamo