ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.19.4292      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 宇良宇良爾 * IP-ADV PP NP IP-REL IP-ADV NP-PRD N N L099998 PHON ura N L099998 PHON ura COP-INF L031965 PHON ni 1 照流春日爾 * VB-ADN VB-STM L031193A LOG ter VAX-STV-ADN L000024 LOG eru N L050450 N L051724 LOG paru N L050090 LOG pi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 比婆理安我里 * NP-SBJ N L051746 PHON pibari VB-INF L030014A PHON agari 3 情悲毛 * NP-SBJ N L050037 LOG kokoro ADJ-CLS ADJ-STM L007022 LOG kanasi ACP-CLS L000033 * P-TOP L000514 PHON mo 4 比登里志於母倍婆 * IP-ADV PP-OB1 NP N NUM L002001 PHON pito CL L002016 PHON ri P-RES L000526A PHON si VB-PRV L030399A PHON omopeba * ura ura ni * ter eru paru pi ni * pibari agari * kokoro kanasi * mo * pito ri si omopeba