ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.2.138      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 石見之海 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV IP-ADV NP-PRD IP-REL IP-ADV IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP NP PP NP PLN L080074 PHON-KUN ipami P-CASE-GEN L000520 LOG no N L052517 LOG umi 1 津乃浦乎無美 * PP NP N L052171 LOG tu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050108 LOG ura P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000034 PHON mi 2 浦無跡 * IP-ARG NP-SBJ N L050108 PHON ura ADJ-CLS ADJ-STM L007028 LOG na ACP-CLS L000033 LOG si P-COMP L000530 PHON to 3 人社見良米 * PP-SBJ NP N L050046 LOG pito P-FOC L000510 LOG koso VB-IFC L031712A LOG mi XTN-EXC L000805 PHON rame 4 滷無跡 * IP-ADV IP-ARG NP-SBJ N L090028 LOG kata ADJ-CLS ADJ-STM L007028 LOG na ACP-CLS L000033 LOG si P-COMP L000530 PHON to 5 人社見良目 * PP-SBJ NP N L050046 LOG pito P-FOC L000510 LOG koso VB-IFC L031712A LOG mi XTN-EXC L000805 PHON rame 6 吉咲八師 * IP-ADV IP-MAT PP NP ADV L004168 LOG yosi P-INTJ L000533 LOG we P-FOC L000537 LOG ya P-RES L000526A LOG si 7 浦者雖無 * PP NP N L050108 LOG ura P-TOP L000522 LOG pa IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 NLOG ku P-CONN L000531 LOG tomo 8 縦恵夜思 * IP-ADV IP-MAT PP NP ADV L004168 LOG yosi P-INTJ L000533 LOG we P-FOC L000537 LOG ya P-RES L000526A LOG si 9 潟者雖無 * PP-ARG NP N L090028 LOG kata P-TOP L000522 LOG pa IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 LOG ku P-CONN L000531 LOG tomo 10 勇魚取 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK L091013 N L051125 LOG isana N-DVB L031258B LOG tori 11 海邊乎指而 * N L050424 N L052517 LOG umi N L050133 LOG bye P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030805A LOG sasite 12 柔田津乃 * PP NP PP NP PLN L080106 PHON nikitadu P-CASE-GEN L000520 PHON no 13 荒礒之上爾 * PP NP N L050841 LOG ariswo P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050029A LOG upe P-CASE-DAT L000519 PHON ni 14 蚊青生 * NP-OB1 NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM PFX L000048 PHON ka ADJ-STM L007042A LOG awo COP-ADN L031966 LOG naru 15 玉藻息都藻 * N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo NP N PP NP N L052520 LOG oki P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L052491 LOG mo 16 明来者 * IP-ADV IP-ADV VB-PRV VB-STM L030022A LOG ake VB-PRV L030612A LOG kureba 17 浪己曽来依 * PP-SBJ NP N L050017 LOG nami P-FOC L000510 PHON koso VB-INF L030597A VB-STM L030612A LOG ki VB-INF L031872A LOG yose 18 夕去者 * IP-ADV IP-ADV VB-PRV L031851A N L050087 LOG yupu VB-PRV L030841A LOG sareba 19 風己曽来依 * PP-SBJ NP N L050008A LOG kaze P-FOC L000510 PHON koso VB-INF L030597A VB-STM L030612A LOG ki VB-INF L031872A LOG yose 20 浪之共 * NP-ADV PP NP N L050017 LOG nami P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051550 LOG muta 21 彼依此依 * IP-ADV NP-ADV PRO-ADV L042018 LOG ka VB-INF L031887A LOG yori NP-ADV PRO-ADV L042020 LOG kaku VB-ADC L031887A LOG yoru 22 玉藻成 * N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo COP-SEM L031965 LOG nasu 23 靡吾宿之 * VB-INF L031294A LOG nabiki PP-SBJ NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga VB-ADN VB-STM L031342A LOG ne VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 24 敷妙之 * IP-REL NP-PRD N L050619 N-DVB L030850B LOG siki N L052528 PHON-KUN tape COP-ADI L031965 LOG no 25 妹之手本乎 * PP NP N L050027 LOG imo P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L052086 LOG tamoto P-CASE-ACC L000534 PHON wo 26 露霜乃 * IP-ADV NP-PRD N L052223 LOG tuyu N L051946 LOG simo COP-ADI L031965 PHON no 27 置而之来者 * VB-GER L030327A LOG okite P-RES L000526A PHON si VB-PRV L030612A LOG kureba 28 此道之 * IP-ADV PP-ADV NP PP NP PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050091 LOG miti P-CASE-GEN L000520 LOG no 29 八十隈毎 * N NUM L002008 LOG ya NUM L002032 LOG swo N L051332 LOG kuma P-RES L000546 LOG goto NLOG ni 30 萬段 * NP-ADV N L050595 NUM L002014 LOG yorodu N L050050 LOG tabi 31 顧雖為 * VB-IFC L030517A VB-STM L030518A LOG kapyeri VB-IFC L031712A LOG mi VB-CSS L030919A LOG suredo 32 弥遠爾 * IP-ADV NP-ADV N L004014 LOG iya ADJ-INF ADJ-STM L007008B LOG topo COP-INF L031965 PHON ni 33 里放来奴 * NP-SRC-OB1 N L050051 LOG satwo VB-CLS VB-STM L030770A LOG sakari VB-STM L030612A LOG ki VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 34 益高爾 * IP-MAT IP-ADV NP-ADV N L004014 LOG iya ADJ-INF ADJ-STM L007005A LOG taka COP-INF L031965 PHON ni 35 山毛超来奴 * PP-PTH-OB1 NP N L050034 LOG yama P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS VB-STM L030747A LOG kwoye VB-STM L030612A LOG ki VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 36 早敷屋師 * IP-EPT MK-CLS L091065 ADJ-STM L007142B PHON pasikiyasi ACP-CLS L000033 * 37 吾嬬乃兒我 * IP-MAT NP-OB1 IP-REL PP-SBJ NP IP-REL NP-PRD PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050120 LOG tuma COP-ADI L031965 PHON no N L050028 LOG kwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 38 夏草乃 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050361 N L051598 LOG natu N L050114 LOG kusa COP-ADI L031965 PHON no 39 思志萎而 * VB-GER VB-STM L030399A LOG omopi VB-GER L030880A LOG sinayete 40 将嘆 * VB-ADC L031276A LOG nageku XTN-ADC L000805 LOG ramu 41 角里将見 * PP NP PLN L090395 PHON tunwo P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050051 LOG satwo VB-ADC VB-STM L031712A LOG mi VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu 42 靡此山 * CP-FINAL IP-SUB VB-IMP L031294A LOG nabikye NP-VOC PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050034 PHON yama * ipami no umi * tu no ura wo na mi * ura na si to * pito koso mi rame * kata na si to * pito koso mi rame * yosi we ya si * ura pa na ku tomo * yosi we ya si * kata pa na ku tomo * isana tori * umi bye wo sasite * nikitadu no * ariswo no upe ni * ka awo naru * tama mo oki tu mo * ake kureba * nami koso ki yose * yupu sareba * kaze koso ki yose * nami no muta * ka yori kaku yoru * tama mo nasu * nabiki wa ga ne si * siki tape no * imo ga tamoto wo * tuyu simo no * okite si kureba * ko no miti no * ya swo kuma goto ni * yorodu tabi * kapyeri mi suredo * iya topo ni * satwo sakari ki nu * iya taka ni * yama mo kwoye ki nu * pasikiyasi * * wa ga tuma no kwo ga * natu kusa no * omopi sinayete * nageku ramu * tunwo no satwo mi mu * nabikye ko no yama