ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

MYS.2.215      (CHJ)

IP-MAT 0 衾路 * IP-ADV IP-ADV PP NP IP-REL PP-OB1 NP N N L051838 LOG pusuma N L050091 LOG di P-CASE-ACC L000534 NLOG wo VB#L031474A * 1 引出山 * PP NP PLN L080033 PHON-KUN pikide P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050034 LOG yama P-CASE-DAT L000519 LOG ni 2 妹置 * PP-OB1 NP N L050027 LOG imo P-CASE-ACC L000534 NLOG wo VB-GER L030327A LOG okite 3 山路念邇 * NP-OB1 N N L050034 LOG yama N L050091 LOG di VB-ADC L030399A LOG omopu P-CONN L000551 PHON ni 4 生刀毛無 * IP-ADV VB-ADN VB-STM L030146A LOG ik VAX-STV-ADN L000024 LOG yeru P-CONN L000544 PHON two P-TOP L000514 PHON mo ADJ-CLS ADJ-STM L007028 LOG na ACP-CLS L000033 NLOG si * pusuma di wo * * pikide no yama ni * imo wo okite * yama di omopu ni * ik yeru two mo na si