ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 和我都麻波 * PP NP PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050120 PHON tuma P-TOP L000522 PHON pa 1 伊多久古非良之 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007010B PHON ita ACP-INF L000033 PHON ku VB-INF L030731A PHON kwopwi XTN-CLS L000806 PHON rasi 2 乃牟美豆爾 * IP-MAT IP-ADV PP NP IP-REL VB-ADC L031386A PHON nomu N L050128 PHON midu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3 加其佐倍美曳弖 * PP-SBJ NP N L050011C PHON kago P-RES L000525A PHON sape VB-GER VB-STM L031712A PHON mi VAX-PASS-GER L000011 PHON yete 4 余爾和須良礼受 * PP NP N L050040 PHON yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-IFC VB-STM L031906A PHON wasura VAX-PASS-STM L000028 PHON re VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu * wa ga tuma pa * ita ku kwopwi rasi * nomu midu ni * kago sape mi yete * yo ni wasura re zu