ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence CP-FINAL IP-SUB 0 麻気波之良 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL IP-ADV NP-OB1 N N L050276 PFX L000062 PHON ma N L050003C PHON ke N L051730 PHON pasira 1 宝米弖豆久礼留 * VB-GER L031595A PHON pomete VB-ADN VB-STM L031144A PHON tukur VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 2 等乃能其等 * N L050125 PHON tono P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ L007004A PHON goto 3 已麻勢波波刀自 * VB-IMP L030206A PHON imase NP-VOC N L050658 PHON papatwozi 4 於米加波利勢受 * IP-MAT NP-SBJ N L051664 PHON ome VB-INF L030508A PHON kapari VB-IFC VB-STM L030919A PHON se VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu * ma ke pasira * pomete tukur eru * tono no goto * imase papatwozi * ome kapari se zu