ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.20.4380      (CHJ)

IP-MAT 0 奈爾波刀乎 * IP-ADV IP-ADV PP-SRC-OB1 NP N PLN L051586 PHON nanipa N L090263 PHON two P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1 己岐泥弖美例婆 * VB-GER L030692A VB-STM L030698A PHON koki VB-GER L030172A PHON dete VB-PRV L031712A PHON mireba 2 可美佐夫流 * PP-OB1 NP IP-REL VB-ADC L030529A PHON kamisaburu 3 伊古麻多可祢爾 * N PLN L051084 PHON ikwoma N L090289 ADJ-STM L007005A PHON taka N L052485 PHON ne P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 久毛曾多奈妣久 * PP-SBJ NP N L050115 PHON kumo P-FOC L000527 PHON so VB-ADC L031055A PHON tanabiku * nanipa two wo * koki dete mireba * kamisaburu * ikwoma taka ne ni * kumo so tanabiku