ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 牟浪他麻乃 * IP-ADV PP NP IP-EPT MK L099999 N L050613 N L004060 PHON mura N L052078 PHON tama P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 久留爾久枳作之 * N L051348 PHON kuru P-CASE-DAT L000519 PHON ni NP-OB1 N L051328 PHON kugi VB-INF L030807A PHON sasi 2 加多米等之 * PP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030486A PHON katame VAX-PRF-STM L000023 PHON to VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 3 以母加去去里波 * PP NP N L050027 PHON imo P-CASE-GEN L000503 PHON ka N L050037 PHON kokoro P-TOP L000522 PHON pa 4 阿用久奈米加母 * VB-ADC L030113A PHON aywoku XTN-EXC L000805 PHON name P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * mura tama no * kuru ni kugi sasi * katame to si * imo ka kokoro pa * aywoku name kamo