ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

IP-MAT 0 大王乃 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV NP-SBJ PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 美己等可之古美 * N L050752 PFX-HON L000035 PHON mi N L050148 PHON koto ADJ-INF ADJ-STM L007078B PHON kasikwo ACP-INF L000034 PHON mi 2 都麻和可礼 * NP-SRC-OB1 N L050120 PHON tuma VB-INF L031898A PHON wakare 3 可奈之久波安礼特 * ADJ-INF ADJ-STM L007022 PHON kanasi ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000522 PHON pa VB-CSS L030125A PHON aredo 4 大夫 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N ADJ-STM L007110A LOG masura N L052501 LOG wo P-CASE-GEN L000520 NLOG no 5 情布里於許之 * N L050037 LOG kokoro VB-INF VB-STM L031560A PHON puri VB-INF L030327A PHON okosi 6 等里与曾比 * IP-ADV IP-ADV VB-INF VB-STM L031258A PHON tori VB-INF L031873A PHON yosopi 7 門出乎須礼婆 * PP-OB1 NP N N L051167 LOG kadwo N-DVB L030172B LOG de P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-PRV L030919A PHON sureba 8 多良知祢乃 * IP-ADV NP-SBJ IP-EPT MK-ADI L091028 N L052101 PHON taratine COP-ADI L031965 PHON no 9 波波可伎奈泥 * N L051720 PHON papa VB-INF PFX-MPH L000031 PHON kaki VB-INF L031285A PHON nade 10 若草乃 * IP-ADV PP-ARG-AGT NP IP-EPT MK-ADI L080152 N L050370 ADJ-STM L007209 LOG waka N L050114 LOG kusa COP-ADI L031965 PHON no 11 都麻波等里都吉 * N L050120 PHON tuma P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-INF VB-STM L031258A PHON tori VB-INF L031130A PHON tuki 12 平久 * IP-ADV IP-ARG IP-MAT ADJ-INF ADJ-STM L007184B LOG tapirake ACP-INF L000033 PHON ku 13 和礼波伊波波牟 * PP NP PRO-N L042059 PHON ware P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC VB-STM L030193A PHON ipapa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 14 好去而 * IP-MAT IP-ADV ADJ-GER ADJ-STM L050526 PFX L000062 LOG ma ADJ-STM L007230B LOG saki ACP-GER L000033 LOG kute 15 早還来等 * NP-ADV ADV L004100A LOG paya VB-IMP VB-STM L030518A LOG kapyeri VB-IMP L030612A LOG ko P-COMP L000530 PHON to 16 麻蘇泥毛知 * IP-ADV NP-OB1 N L050571 PFX L000062 PHON ma N L052043 PHON swode VB-INF L031761A PHON moti 17 奈美太乎能其比 * IP-ADV PP-OB1 NP N L051582 PHON namita P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L031373A PHON nogopi 18 牟世比都都 * IP-ADV VB-CTT L031735A PHON musepitutu 19 言語須礼婆 * VB-INF L030489A LOG katarapi VB-PRV L030919A PHON sureba 21 群鳥乃 * IP-ADV IP-EPT MK-ADI L090341 N L050681 N L004060 LOG mura N L050970 LOG tori COP-ADI L031965 PHON no 22 伊泥多知加弖爾 * VB-INF VB-STM L030176A VB-STM L030172A PHON ide VB-STM L031043A PHON tati VB-STM L030495A PHON kate VAX-NEG-INF L000006A PHON ni 23 等騰己保里 * IP-ADV IP-ADV VB-INF L031209A PHON todokopori 24 可弊里美之都都 * VB-IFC L030517A VB-STM L030518A PHON kapyeri VB-IFC L031712A PHON mi VB-CTT L030919A PHON situtu 25 伊也等保爾 * IP-ADV IP-ADV NP-ADV N L004014 PHON iya ADJ-INF ADJ-STM L007008B PHON topo COP-INF L031965 PHON ni 26 國乎伎波奈例 * PP-SRC-OB1 NP N L051337 LOG kuni P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030587A VB-STM L030612A PHON ki VB-INF L031428A PHON panare 27 伊夜多可爾 * IP-ADV IP-ADV NP-ADV N L004014 PHON iya ADJ-INF ADJ-STM L007005A PHON taka COP-INF L031965 PHON ni 28 山乎故要須疑 * PP-PTH-OB1 NP N L050034 LOG yama P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF VB-STM L030747A PHON kwoye VB-INF L030926A PHON sugwi 29 安之我知流 * IP-ADV PP-GOL-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP N L052471 PHON asi P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADC L031111A PHON tiru 30 難波爾伎為弖 * PLN L051586 PHON nanipa P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER VB-STM L030612A PHON ki VB-GER L031926A PHON wite 31 由布之保爾 * IP-ADV PP NP IP-REL IP-ADV PP NP N L050555 N L050087 PHON yupu N L050170 PHON sipo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 32 船乎宇気須恵 * PP-OB1 NP N L050007A LOG pune P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030244A VB-STM L030239A PHON uke VB-INF L030920A PHON suwe 33 安佐奈芸爾 * IP-ADV PP-ADV NP N L080052 N L050139 PHON asa N-DVB L031269B PHON nagi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 34 倍牟気許我牟等 * IP-ADV NP-OB1 N L052483 PHON pe VB-INF L031725A PHON muke VB-ADC VB-STM L030698A PHON koga VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-CONN L000541 PHON to 35 佐毛良布等 * IP-ADV VB-ADC L030835A PHON samorapu P-CONN L000541 PHON to 36 和我乎流等伎爾 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADN L031957A PHON woru N L050059 PHON toki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 37 春霞 * NP-SBJ N N L051724 LOG paru N L090183 LOG gasumi 38 之麻未爾多知弖 * PP-ADV NP N N L050078 PHON sima N L080198 PHON mwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER L031043A PHON tatite 39 多頭我祢乃 * IP-ADV PP-SBJ NP N L090345 PP NP N L052059 PHON tadu P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050082 PHON ne P-CASE-GEN L000520 PHON no 40 悲鳴婆 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007022 LOG kanasi ACP-INF L000033 LOG ku VB-PRV L031267A LOG nake PHON ba 41 波呂婆呂爾 * IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L050410 PHON paroparo COP-INF L031965 PHON ni 42 伊弊乎於毛比泥 * PP-OB1 NP N L050006A PHON ipye P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF VB-STM L030399A PHON omopi VB-INF L030172A PHON de 43 於比曾箭乃 * PP IP-NMZ PP-SBJ NP N L050572 N-DVB L030372B PHON opi N L050086B PHON so N L052580 LOG ya P-CASE-GEN L000520 PHON no 44 曾与等奈流麻泥 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004118B PHON soyo COP-INF L031968 PHON to VB-ADC L031316A PHON naru P-RES L000512A PHON made 45 奈伎吉都流香母 * VB-ADN VB-STM L031276A PHON nageki VAX-PRF-ADN L000023 PHON turu P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tuma wakare * kanasi ku pa aredo * masura wo no * kokoro puri okosi * tori yosopi * kadwo de wo sureba * taratine no * papa kaki nade * waka kusa no * tuma pa tori tuki * tapirake ku * ware pa ipapa mu * ma saki kute * paya kapyeri ko to * ma swode moti * namita wo nogopi * musepitutu * katarapi sureba * mura tori no * ide tati kate ni * todokopori * kapyeri mi situtu * iya topo ni * kuni wo ki panare * iya taka ni * yama wo kwoye sugwi * asi ga tiru * nanipa ni ki wite * yupu sipo ni * pune wo uke suwe * asa nagi ni * pe muke koga mu to * samorapu to * wa ga woru toki ni * paru gasumi * sima mwi ni tatite * tadu ga ne no * kanasi ku nake ba * paroparo ni * ipye wo omopi de * opi so ya no * soyo to naru made * nageki turu kamo