ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

CP-FINAL IP-SUB 0 由布義理爾 * PP-OB1 NP IP-REL PP NP N L050280 N L050087 PHON yupu N L090101 PHON gwiri P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 知杼里乃奈吉志 * PP-SBJ NP N L050674B PHON tidori P-CASE-GEN L000520 PHON no VB-ADN VB-STM L031267A PHON naki VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 2 佐保治乎婆 * N PLN L051890 PHON sapo N L050091 PHON di P-CASE-ACC L000536 PHON woba 3 安良之也之弖牟 * VB-INF L030116A PHON arasi P-FOC L000537 PHON ya VB-ADC VB-STM L030919A PHON si VAX-PRF-STM L000023 PHON te VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 4 美流与之乎奈美 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL VB-ADN L031712A PHON miru N L052527 PHON yosi P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007028 PHON na ACP-INF L000034 PHON mi * yupu gwiri ni * tidori no naki si * sapo di woba * arasi ya si te mu * miru yosi wo na mi