ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.3.267      (CHJ)

IP-MAT 0 牟佐々婢波 * PP-ARG NP N L051547 PHON musasabi P-TOP L000522 PHON pa 1 木末求跡 * IP-ADV NP-OB1 N L050021 LOG konure VB-CLS L031767A LOG motomu P-CONN L000541 PHON to 2 足日木乃 * PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADI L091054 N L050860 LOG asi PHON pikwi COP-ADI L031965 PHON no 3 山能佐都雄爾 * PP NP N L050034 LOG yama P-CASE-GEN L000520 PHON no N N L051899 PHON satu N L052501 PHON wo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 相爾来鴨 * VB-ADN VB-STM L030071A LOG api VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-MPST-ADN L000016 PHON-KUN kyeru P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * musasabi pa * konure motomu to * asi pikwi no * yama no satu wo ni * api ni kyeru kamo