ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.3.325      (CHJ)

IP-MAT 0 明日香河 * IP-NMZ-PRD IP-ADV NP-PRD IP-REL IP-ADV NP-SRC-OB1 N PLN L050865 PHON asuka N L050025 LOG gapa 1 川余藤不去 * N N L050025 LOG kapa N L052405 PHON yodo VB-IFC VB-STM L030841A LOG sara VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 2 立霧乃 * VB-ADC L031043A LOG tatu N L090101 LOG kwiri COP-ADI L031965 PHON no 3 念應過 * NP-PRD IP-REL VB-CLS L030391A VB-STM L030399A LOG omopi VB-CLS L030926A LOG sugu XTN-ADN XTN L000801 LOG be ACP-ADN L000033 LOG ki 4 孤悲爾不有國 * N-DVB L030731B PHON kwopwi COP-INF L031965 PHON ni VB-NML VB-STM L030125A LOG ara VAX-NEG-NML L000006A PHON naku COP-INF L031965 PHON ni * asuka gapa * kapa yodo sara zu * tatu kwiri no * omopi sugu be ki * kwopwi ni ara naku ni