ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 朝日影 * PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV NP-PRD IP-REL PP NP IP-REL NP-SBJ N N L050139 LOG asa N L050090 LOG pi N L050011A LOG kage 1 爾保敝流山爾 * VB-ADN VB-STM L031335A PHON nipop VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru N L050034 LOG yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 照月乃 * VB-ADC L031193A LOG teru N L050004A LOG tukwi COP-ADI L031965 PHON no 3 不厭君乎 * VB-ADN VB-STM L030020A LOG aka VAX-NEG-ADN L000012 LOG zaru N L004266 LOG kimi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 4 山越爾置手 * PP-OB2 NP N N L050034 LOG yama N-DVB L030707B LOG gwosi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER L030327A LOG oki PHON te * asa pi kage * nipop yeru yama ni * teru tukwi no * aka zaru kimi wo * yama gwosi ni oki te