ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.4.619      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 押照 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV NP-PRD IP-EPT MK-ADC L091068 VB-ADC L030340A VB-STM L030349A LOG osi VB-ADC L031193A LOG teru 1 難波乃菅之 * PP NP PLN L051586 PHON nanipa P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050010A LOG suge COP-ADI L031965 LOG no 2 根毛許呂爾 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004009A PHON nemokoro COP-INF L031965 PHON ni 3 君之聞四手 * PP-SBJ NP N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000503 LOG ga VB-GER L030568A LOG kiko PHON site 4 年深 * IP-ADV IP-ARG NP-SBJ N L050124 LOG tosi IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007150B LOG puka ACP-INF L000033 LOG ku 5 長四云者 * ADJ-INF ADJ-STM L007007B LOG naga ACP-INF L000033 LOG ku P-RES L000526A PHON si VB-PRV L030199A LOG ipeba 6 真十鏡 * NP-ADV IP-REL PP-OB1 NP IP-REL IP-EPT MK L091017 N L050194 PFX L000064 PHON maswo N L052543 LOG kagami 7 磨師情乎 * VB-ADN VB-STM L031201A LOG twogi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050037 LOG kokoro P-CASE-ACC L000534 PHON wo 8 縦手師 * VB-ADN VB-STM L031857A PHON yurusi VAX-PRF-STM L000023 PHON te VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 9 其日之極 * PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 NLOG no PP NP N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 LOG no N-DVB L030589B LOG kipami 10 浪之共 * IP-ADV NP-PRD IP-REL NP-ADV PP NP N L050017 LOG nami P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051550 LOG muta 11 靡珠藻乃 * VB-ADC L031294A LOG nabiku N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo COP-ADI L031965 LOG no 12 云々 * NP-ADV PRO-ADV L042018 LOG ka COP-INF L031965 NLOG ni NP-ADV PRO-ADV L042020 LOG kaku COP-INF L031965 NLOG ni 13 意者不持 * PP-ARG NP N L050037 LOG kokoro P-TOP L000522 LOG pa VB-IFC VB-STM L031761A LOG mota VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 14 大船乃 * IP-MAT PP NP IP-REL IP-ADV NP N L050510 ADJ-STM L007009A LOG opo N L050007A LOG bune COP-ADI L031965 PHON no 15 憑有時丹 * VB-ADN VB-STM L031057A LOG tanom VAX-STV-ADN L000024 LOG yeru N L050059 LOG toki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 16 千磐破 * PP NP IP-REL VB-ADN L032034A PHON tipayaburu 17 神哉将離 * N L050005A LOG kamwi P-FOC L000537 LOG ya VB-ADC VB-STM L030785A LOG sake VAX-SPST-STM L000015 LOG kye VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu 18 空蝉乃 * IP-MAT PP NP PP NP N L052292 PHON utusemi P-CASE-GEN L000520 LOG no 19 人歟禁良武 * N L050046 LOG pito P-FOC L000506 PHON ka VB-CLS L030825A LOG sapu XTN-ADC L000805 PHON ramu 20 通為 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV IP-ARG IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030536A LOG kaywopa VAX-RSP-STM L000009 LOG si VAX-SPST-ADN L000015 LOG si 21 君毛不来座 * N L004266 LOG kimi P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L030612A LOG ki VB-STM L030206A LOG masa VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 22 玉梓之 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-EPT MK-ADI L091025 N L052079 LOG tamadusa COP-ADI L031965 LOG no 23 使母不所見 * N L080098 LOG tukapi P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L031712A LOG mi VAX-PASS-STM L000011 LOG ye VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 24 成奴礼婆 * VB-PRV VB-STM L031317A LOG nari VAX-PRF-PRV L000018 PHON nureba 25 痛毛為便無三 * PP-ADV NP ADJ L007010A LOG ita P-TOP L000514 PHON mo NP-SBJ N L051999 PHON subye ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000034 PHON mi 26 夜干玉乃 * IP-ADV PP-ADV NP IP-EPT MK-ADI L091019 N L090444 PHON-KUN nubatama COP-ADI L031965 LOG no 27 夜者須我良爾 * N L052421 LOG yworu P-TOP L000522 LOG pa IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004040A PHON sugara COP-INF L031965 PHON ni 28 赤羅引 * PP-ADV IP-NMZ PP-SBJ NP IP-REL VB-ADC L030008A LOG aka PHON ra LOG piku 29 日母至闇 * N L050090 LOG pi P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L030668A LOG kururu P-RES L000512A LOG made 30 雖嘆 * VB-CSS L031276A LOG nagekedomo 31 知師乎無三 * IP-ADV IP-ARG PP-SBJ NP N-DVB L030915B PHON sirusi P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000034 PHON mi 32 雖念 * VB-CSS L030399A LOG omopedomo 33 田付乎白二 * IP-ADV PP-OB1 NP N L050096 N L050012B PHON ta N-DVB L031130B LOG duki P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-INF L000006A PHON ni 34 幼婦常 * IP-ADV PP-ARG IP-NMZ IP-ARG NP N L052119 LOG tawayamye P-COMP L000530 PHON to 35 言雲知久 * VB-NML L030199A LOG ipa PHON ku P-TOP L000514 PHON mo ADJ-INF ADJ-STM L007174B PHON siru ACP-INF L000033 PHON ku 36 手小童之 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L052117 LOG tawarapa COP-ADI L031965 PHON no 37 哭耳泣管 * PP-OB1 NP N L050082 LOG ne P-RES L000521 LOG nomwi VB-CTT L031267A LOG naki PHON tutu 38 俳徊 * VB-INF L031089A PFX L000042 LOG ta VB-INF L031765A LOG motopori 39 君之使乎 * PP-OB1 NP PP NP N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L080098 LOG tukapi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 40 待八兼手六 * VB-INF L031644A LOG mati P-FOC L000537 PHON ya VB-ADC VB-STM L030505A PHON kane VAX-PRF-STM L000023 PHON te VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * osi teru * nanipa no suge no * nemokoro ni * kimi ga kiko site * tosi puka ku * naga ku si ipeba * maswo kagami * twogi si kokoro wo * yurusi te si * so no pi no kipami * nami no muta * nabiku tama mo no * ka ni kaku ni * kokoro pa mota zu * opo bune no * tanom yeru toki ni * tipayaburu * kamwi ya sake kye mu * utusemi no * pito ka sapu ramu * kaywopa si si * kimi mo ki masa zu * tamadusa no * tukapi mo mi ye zu * nari nureba * ita mo subye na mi * nubatama no * yworu pa sugara ni * aka ra piku * pi mo kururu made * nagekedomo * sirusi wo na mi * omopedomo * ta duki wo sira ni * tawayamye to * ipa ku mo siru ku * tawarapa no * ne nomwi naki tutu * ta motopori * kimi ga tukapi wo * mati ya kane te mu