ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.4.644      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 今者吾羽 * PP NP N L004025 LOG ima P-TOP L000522 LOG pa PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-TOP L000522 PHON pa 1 和備曽四二結類 * IP-ADV PP NP N-DVB L031915B PHON wabwi P-FOC L000527 PHON so VB-ADN VB-STM L030919A PHON si VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-MPST-ADN L000016 PHON kyeru 2 氣乃緒爾 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 PP-OB1 NP IP-REL IP-ARG NP-PRD PP NP N L090046 LOG iki P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050117 LOG wo COP-INF L031965 PHON ni 3 念師君乎 * VB-ADN VB-STM L030399A LOG omopi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L004266 LOG kimi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 4 縦左久思者 * VB-NML L031857A LOG yuru PHON saku VB-PRV L030399A LOG mope PHON ba * ima pa wa pa * wabwi so si ni kyeru * iki no wo ni * omopi si kimi wo * yuru saku mope ba