ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.4.722      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 如是許 * IP-ADV PP-ADV NP PRO-ADV L042020 LOG kaku P-RES L000501 LOG bakari 1 戀乍不有者 * VB-CTT L030731A LOG kwopwi PHON tutu VB-CND VB-STV-STM L030125A LOG ara VAX-NEG-CND L000006A LOG zupa 2 石木二毛 * IP-ADV NP-PRD N L050269 N L050014 LOG ipa N L050003A LOG kwi COP-INF L031965 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo 3 成益物乎 * VB-ADC VB-STM L031317A PHON nara VAX-SJV-ADC L000004 PHON masi P-CONN L000516 LOG mono PHON wo 4 物不思四手 * IP-ADV VB-GER VB-STM L031775A N L050042 LOG mono VB-STM L030399A LOG mopa VAX-NEG-GER L000006A LOG zu PHON site * kaku bakari * kwopwi tutu ara zupa * ipa kwi ni mo * nara masi mono wo * mono mopa zu site