ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.5.794      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 大王能 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 等保乃朝庭等 * IP-REL ADJ-ADI ADJ-STM L007008B PHON topo COP-ADI L031965 PHON no N L050749 LOG mikadwo COP-INF L031968 PHON to 2 斯良農比 * PP NP IP-EPT MK L051966 PHON siranupi 3 筑紫國爾 * PLN L090245 LOG tukusi COP-ADI L031965 NLOG no N L051337 LOG kuni P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 泣子那須 * IP-ADV NP-PRD IP-REL VB-ADC L031267A LOG naku N L050028 LOG kwo COP-SEM L031965 PHON nasu 5 斯多比枳摩斯提 * VB-GER VB-STM L030869A PHON sitapi VB-STM L030612A PHON ki VB-GER L030206A PHON masite 6 伊企陀爾母 * IP-ADV PP NP N-DVB L090046 PHON iki P-RES L000502 PHON dani P-TOP L000514 PHON mo 7 伊摩陀夜周米受 * IP-ADV NP-ADV ADV L004005 PHON imada VB-IFC VB-STM L031802A PHON yasume VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 8 年月母 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050124 LOG tosi N L050004A LOG tukwi P-TOP L000514 PHON mo 9 伊摩他阿良祢婆 * IP-ADV NP-ADV ADV L004005 PHON imada VB-PRV VB-STM L030125A PHON ara VAX-NEG-PRV L000006A PHON neba 10 許許呂由母 * IP-ADV NP-PRD IP-REL PP NP N L050037 PHON kokoro P-CASE-ABL L000540D PHON yu P-TOP L000514 PHON mo 11 於母波奴阿比陀爾 * IP-ADV VB-ADN VB-STM L030399A PHON omopa VAX-NEG-ADN L000006A PHON nu N L050820 PHON apida COP-INF L031965 PHON ni 12 宇知那毘枳 * IP-ADV VB-INF PFX-MPH L000043 PHON uti VB-INF L031294A PHON nabiki 13 許夜斯努礼 * VB-EXC VB-STM L030745A PHON koyasi VAX-PRF-EXC L000018 PHON nure 14 伊波牟須弊 * IP-MAT IP-ADV NP-OB1 NP IP-REL VB-ADC VB-STM L030199A PHON ipa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu N L051999 PHON subye 15 世武須弊斯良爾 * NP IP-REL VB-ADC VB-STM L030919A PHON se VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu N L051999 PHON subye VB-INF VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-INF L000006A PHON ni 16 石木乎母 * IP-ADV PP-OB1 NP N L050269 N L050014 LOG ipa N L050003A LOG kwi P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-TOP L000514 PHON mo 17 刀比佐気斯良受 * VB-INF VB-STM L031226A PHON twopi VB-INF L030783A PHON sake VB-IFC VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 18 伊弊那良婆 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP NP N L050006A PHON ipye P-CASE-DAT L000519 PHON n VB-CND L030125A PHON araba 19 迦多知波阿良牟乎 * PP NP N-DVB L030475B PHON katati P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-ADC VB-STM L030125A PHON ara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-CONN L000552 PHON wo 20 宇良売斯企 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007202B PHON uramyesi ACP-ADN L000033 PHON ki NP IP-REL NP-PRD 21 伊毛乃美許等能 * N L050027 PHON imo COP-ADI L031965 PHON no N L080203 PHON mikoto P-CASE-GEN L000520 PHON no 22 阿礼乎婆母 * IP-ADV PP-OB1 NP PRO-N L042083 PHON are P-CASE-ACC L000536 PHON woba P-TOP L000514 PHON mo 23 伊可爾世与等可 * IP-ADV IP-ARG ADJ-INF WH-ADJ-STM L042002 PHON ika COP-INF L031965 PHON ni VB-IMP L030919A PHON seyo P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000506 PHON ka 24 爾保鳥能 * NP-OB1 IP-REL IP-ADV IP-EPT MK-ADI L080216 N L050676 PHON nipo LOG dori COP-ADI L031965 PHON no 25 布多利那良毘為 * NP N NUM L002002 PHON puta CL L002016 PHON ri VB-IFC VB-STM L031314A PHON narabi VB-IFC L031926A PHON wi 26 可多良比斯 * VB-ADN VB-STM L030489A PHON katarapi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 27 許許呂曾牟企弖 * N L050037 PHON kokoro VB-GER L030983A N L050086B PHON so VB-GER L031724A PHON mukite 28 伊弊社可利摩須 * VB-ADC N L050006A PHON ipye VB-STM L030770A PHON zakari VB-ADC L030206A PHON imasu * opo kimi no * topo no mikadwo to * siranupi * tukusi no kuni ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * imada ara neba * kokoro yu mo * omopa nu apida ni * uti nabiki * koyasi nure * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ipa kwi wo mo * twopi sake sira zu * ipye n araba * katati pa ara mu wo * uramyesi ki * imo no mikoto no * are woba mo * ika ni seyo to ka * nipo dori no * puta ri narabi wi * katarapi si * kokoro so mukite * ipye zakari imasu