ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.5.800      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 父母乎 * IP-ADV PP-OB1 NP N L050402 N L050641 LOG titi N L051720 LOG papa P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1 美礼婆多布斗斯 * VB-PRV L031712A PHON mireba ADJ-CLS ADJ-STM L007024B PHON taputwo ACP-CLS L000033 PHON si 2 妻子美礼婆 * IP-MAT IP-ADV NP-OB1 N N L050132 LOG mye N L050028 LOG kwo VB-PRV L031712A PHON mireba 3 米具斯宇都久志 * ADJ-CLS ADJ-STM L007115B PHON megusi ADJ-STM L007207B PHON utukusi ACP-CLS L000033 * 4 余能奈迦波 * IP-MAT PP NP PP NP N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050069 PHON naka P-TOP L000522 PHON pa 5 加久叙許等和理 * PP-ADV NP PRO-ADV L042020 PHON kaku P-FOC L000527 PHON zo NP-PRD N L051316 PHON kotowari 6 母智騰利乃 * IP-MAT IP-ADV NP-PRD N L050683 N-DVB L031761B PHON moti N L050970 PHON dori COP-ADI L031965 PHON no 7 可可良波志母与 * ADJ-CLS ADJ-STM L007072B PHON kakarapasi ACP-CLS L000033 * P-TOP L000514 PHON mo P-INTJ L000538 PHON yo 9 宇既具都遠 * IP-MAT PP NP IP-REL IP-ARG IP-ADV NP-OB1 N L080081 VB-ADC L031840A PHON yuku N L050133 PHON pye VB-PRV VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-PRV L000006A PHON neba 8 由久弊斯良祢婆 * IP-ADV IP-ADV IP-ARG PP-OB1 NP N L050377 VB-STM L030241A PHON uke N L051365 PHON gutu P-CASE-ACC L000534 PHON wo 10 奴伎都流其等久 * VB-ADN VB-STM L031347A PHON nuki VAX-PRF-ADN L000023 PHON turu ADJ-INF ADJ-STM L007004B PHON goto ACP-INF L000033 PHON ku 11 布美奴伎提 * VB-GER VB-STM L031553A PHON pumi VB-GER L031345A PHON nukite 12 由久智布比等波 * VB-ADC L031840A PHON yuku P-COMP L000530 PHON t VB-ADC L030199A PHON ipu N L050046 PHON pito P-TOP L000522 PHON pa 13 伊波紀欲利 * PP-PRD NP IP-REL PP NP N L050269 N L050014 PHON ipa N L050003A PHON kwi P-CASE-ABL L000540A PHON ywori 14 奈利提志比等迦 * VB-ADN VB-STM L031317A PHON nari VB-STM L030172A PHON de VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050046 PHON pito P-FOC L000506 PHON ka 15 奈何名能良佐祢 * IP-MAT NP-OB1 PP NP PRO-N L042055 PHON na P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050068 PHON na VB-OPT VB-STM L031391A PHON nora VAX-RSP-OPT L000009 PHON sane 16 阿米弊由迦婆 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-GOL NP N L050001A PHON ame P-CASE-ALL L000523 PHON pye VB-CND L031840A PHON yukaba 17 奈何麻爾麻爾 * NP-PRD PP NP PRO-N L042055 PHON na P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L004001 PHON manima COP-INF L031965 PHON ni 18 都智奈良婆 * IP-ADV NP-PRD N L050015 PHON tuti COP-CND L031966 PHON naraba 19 大王伊摩周 * NP-SBJ N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi VB-CLS L030207A PHON imasu 20 許能提羅周 * IP-MAT PP NP PP NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no IP-REL VB-ADC L031190A PHON terasu 21 日月能斯多波 * N N L050090 LOG pi N L050004A LOG tukwi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050026 PHON sita P-TOP L000522 PHON pa 22 阿麻久毛能 * PP-PRD NP PP NP IP-REL NP IP-REL PP-SBJ NP N L050340 N L050001B PHON ama N L050115 PHON kumo P-CASE-GEN L000520 PHON no 23 牟迦夫周伎波美 * VB-ADC L031723A N L004159 PHON muka VB-ADC L031528A PHON busu N-DVB L030589B PHON kipami 24 多爾具久能 * NP-GOL IP-REL PP-SBJ NP N L051039 PHON taniguku P-CASE-GEN L000520 PHON no 25 佐和多流伎波美 * VB-ADC L030844A PFX L000040 PHON sa VB-ADC L031910A PHON wataru N-DVB L030589B PHON kipami 26 企許斯遠周 * VB-ADC L030567A VB-STM L030568A PHON kikosi VB-ADC L031946A PHON wosu 27 久爾能麻保良叙 * N L051337 PHON kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051410 PHON mapora P-FOC L000527 PHON zo 28 可爾迦久爾 * IP-MAT IP-ADV NP-PRD IP-REL NP-ADV PRO-ADV L042018 PHON ka COP-INF L031965 PHON ni NP-ADV PRO-ADV L042020 PHON kaku COP-INF L031965 PHON ni 29 保志伎麻爾麻爾 * ADJ-ADN ADJ-STM L007237B PHON posi ACP-ADN L000033 PHON ki N L004001 PHON manima COP-INF L031965 PHON ni 30 斯可爾波阿羅慈迦 * NP-PRD PRO-ADV L042047 PHON sika COP-INF L031965 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa VB-NGC L030125A PHON arazi P-FOC L000506 PHON ka * titi papa wo * mireba taputwo si * mye kwo mireba * megusi utukusi * * yo no naka pa * kaku zo kotowari * moti dori no * kakarapasi * mo yo * yuku pye sira neba * uke gutu wo * nuki turu goto ku * pumi nukite * yuku t ipu pito pa * ipa kwi ywori * nari de si pito ka * na ga na nora sane * ame pye yukaba * na ga manima ni * tuti naraba * opo kimi imasu * ko no terasu * pi tukwi no sita pa * ama kumo no * muka busu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kikosi wosu * kuni no mapora zo * ka ni kaku ni * posi ki manima ni * sika ni pa arazi ka