ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.5.818      (CHJ)

IP-MAT 0 波流佐礼婆 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL IP-ADV NP-SBJ N L051724 PHON paru VB-PRV L030841A PHON sareba 1 麻豆佐久耶登能 * NP-ADV N L051393 PHON madu VB-ADC L030778A PHON saku PP NP N L050030 PHON yadwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 烏梅能波奈 * PP NP N L052251 PHON ume P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050083 PHON pana 3 比等利美都都夜 * NP N NUM L002001 PHON pito CL L002016 PHON ri VB-CTT L031712A PHON mitutu P-FOC L000537 PHON ya 4 波流比久良佐武 * NP-OB1 N L050450 N L051724 PHON paru N L050090 PHON pi VB-ADC VB-STM L030662A PHON kurasa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * paru sareba * madu saku yadwo no * ume no pana * pito ri mitutu ya * paru pi kurasa mu