ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.5.846      (CHJ)

IP-MAT 0 可須美多都 * IP-ADV PP-ADV-PTH NP IP-REL NP-SBJ N L090183 PHON kasumi VB-ADC L031043A PHON tatu 1 那我岐波流卑乎 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007007 PHON naga ACP-ADN L000033 PHON ki N L050450 N L051724 PHON paru N L050090 PHON pi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2 可謝勢例杼 * VB-CSS VB-STM L030454A PHON kazas VAX-STV-CSS L000024 PHON eredo 3 伊野那都可子岐 * NP-PRD IP-REL NP-ADV ADV L004014 PHON iya ADJ-ADN ADJ-STM L007125 PHON natukasi ACP-ADN L000033 PHON ki 4 烏梅能波那可毛 * PP NP N L052251 PHON ume P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050083 PHON pana P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * kasumi tatu * naga ki paru pi wo * kazas eredo * iya natukasi ki * ume no pana kamo