ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.5.861      (CHJ)

IP-MAT 0 麻都良河波 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ NP PLN L051428 PHON matura N L050025 PHON kapa 1 可波能世波夜美 * PP NP N L050025 PHON kapa P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090058 PHON se ADJ-INF ADJ-STM L004028 PHON paya ACP-INF L000034 PHON mi 2 久礼奈為能 * NP-SBJ PP NP IP-REL NP-PRD N L051346 PHON kurenawi COP-ADI L031965 PHON no 3 母能須蘇奴例弖 * N L050099 PHON mo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050079 PHON suswo VB-GER L031354A PHON nurete 4 阿由可都流良武 * PP-OB1 NP N L050885 PHON ayu P-FOC L000506 PHON ka VB-ADC L031187A PHON turu XTN-ADC L000805 PHON ramu * matura kapa * kapa no se paya mi * kurenawi no * mo no suswo nurete * ayu ka turu ramu