ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence CP-FINAL IP-SUB 0 伊比都都母 * VB-CTT L030199A PHON ipitutu P-TOP L000514 PHON mo 1 能知許曾斯良米 * IP-ADV PP NP N L004087A PHON noti P-FOC L000510 PHON koso VB-EXC VB-STM L031967A PHON sira VAX-CJR-EXC L000002 PHON me 2 等乃斯久母 * CP-FINAL IP-SUB ADJ-INF ADJ-STM L007195B PHON tonosi ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo 3 佐夫志計米夜母 * IP-ADV ADJ-EXC ADJ-STM L007154 PHON sabusi ACP-STM L000033 PHON kye VAX-CJR-EXC L000002 PHON me P-FOC L000537 PHON ya P-TOP L000514 PHON mo 4 吉美伊麻佐受斯弖 * IP-ADV NP-SBJ N L004266 PHON kimi VB-GER VB-STM L030206A PHON imasa VAX-NEG-GER L000006A PHON zusite * ipitutu mo * noti koso sira me * tonosi ku mo * sabusi kye me ya mo * kimi imasa zusite