ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

CP-FINAL IP-SUB 0 國遠伎 * IP-ADV NP-SBJ N L051337 LOG kuni ADJ-ADN ADJ-STM L007008B LOG topo ACP-ADN L000033 PHON ki 1 路乃長手遠 * PP-OB1 NP PP NP N L050091 LOG miti P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050743 N L007007A LOG naga N L050012A LOG te P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2 意保意保斯久 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007130B PHON obobosi ACP-INF L000033 PHON ku 3 計布夜須疑南 * PP-ADV NP N L051388 PHON kyepu P-FOC L000537 PHON ya VB-ADC VB-STM L030926A PHON sugwi VAX-PRF-STM L000018 PHON na VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 4 己等騰比母奈久 * IP-ADV PP-ARG NP N-DVB L030718B N L050148 PHON koto N L031226B PHON dopi P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007028 PHON na ACP-INF L000033 PHON ku * kuni topo ki * miti no naga te wo * obobosi ku * kyepu ya sugwi na mu * koto dopi mo na ku