ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.5.891b      (MYS97, CHJ)

IP-MAT 0 一世爾波 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP NP N NUM L002001 LOG pito N L050040 LOG yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 1 二遍美延農 * NP N NUM L002002 LOG puta N L050050 LOG tabi VB-ADN VB-STM L031712A PHON mi VAX-PASS-STM L000011 PHON ye VAX-NEG-ADN L000006A PHON nu 2 知知波波袁 * N L050402 N L050641 PHON titi N L051720 PHON papa P-CASE-ACC L000534 PHON wo 3 意伎弖夜奈何久 * VB-GER L030327A PHON okite P-FOC L000537 PHON ya IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007007B PHON naga ACP-INF L000033 PHON ku 4 阿我和相別南 * VB-ADC PFX-RCP L000025 LOG api VB-STM L031898A LOG wakare VAX-PRF-STM L000018 PHON na VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * pito yo ni pa * puta tabi mi ye nu * titi papa wo * okite ya naga ku * api wakare na mu