ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.6.1053      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 吾皇 * PP NP IP-REL PP-SBJ NP NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG go N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi 1 神乃命乃 * NP IP-REL NP-PRD N L050005A LOG kamwi COP-ADI L031965 PHON no N L080203 LOG mikoto P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 高所知 * VB-ADC VB-STM L030989A ADJ-STM L007005A LOG taka VB-STM L031967A LOG sira VAX-RSP-ADC L000009 LOG su 3 布當乃宮者 * PP NP N-DVB L031532B LOG putagi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050018 LOG miya P-TOP L000522 LOG pa 4 百樹成 * IP-ADV NP-SBJ N NUM L002012 LOG momo N L050003A LOG kwi ADJ-INF ADJ-STM L007239B LOG mo ACP-INF L000033 LOG ku 6 落多藝都 * PP-SBJ NP N L050034 LOG yama P-TOP L000522 LOG pa ADJ-CLS N L050003B LOG ko ADJ-STM L007005B LOG daka ACP-CLS L000033 PHON si 7 湍音毛清之 * IP-MAT PP NP PP NP IP-REL VB-ADC VB-STM L030356A LOG oti VB-ADC L030999A PHON tagitu 8 鴬乃 * N L090058 LOG se P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050072 LOG oto P-TOP L000514 PHON mo ADJ-CLS ADJ-STM L007086 LOG kiywo ACP-CLS L000033 PHON si 9 来鳴春部者 * IP-MAT PP NP IP-REL PP-SBJ NP N L050161 LOG ugupisu P-CASE-GEN L000520 PHON no 10 巌者 * VB-ADC L030585A VB-STM L030612A LOG ki VB-ADC L031267A LOG naku N N L051724 LOG paru N L050133 PHON bye P-TOP L000522 LOG pa 11 山下耀 * PP NP N L050493 LOG ipapo P-CASE-DAT L000519 NLOG ni P-TOP L000522 LOG pa 12 錦成 * IP-ADV NP-SBJ IP-REL IP-ADV NP-SBJ N L050565 N L050034 LOG yama N L050026 LOG sita VB-INF L031464A LOG pikari 13 花咲乎呼里 * NP-PRD N L051624 LOG nisiki COP-SEM L031965 PHON nasu 14 左壮鹿乃 * N L050083 LOG pana VB-INF VB-STM L030778A LOG saki VB-INF L031963A PHON wowori 15 妻呼秋者 * PP-SBJ NP N L090193 PFX L000061 PHON sa N L052501 LOG wo N L050071 LOG sika P-CASE-GEN L000520 PHON no 16 天霧合 * NP-OB1 N L050120 LOG tuma VB-ADC L031880A LOG ywobu IP-MAT PP-ADV NP N L050032 LOG aki P-TOP L000522 LOG pa 17 之具礼乎疾 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL VB-ADC L030083A N L050001B LOG ama VB-ADC L032047A LOG gwir PHON apu 18 狭丹頬歴 * N L051935 PHON sigure P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007010B LOG ita ACP-INF L000034 LOG mi 19 黄葉散乍 * NP-SBJ IP-EPT MK-ADC L091069 PFX L000040 PHON sa VB-ADC L031331A LOG ni PHON turapu 20 八千年爾 * N-DVB L031780B LOG momiti VB-CTT L031111A LOG tiritutu 21 安礼衝之乍 * IP-MAT NP IP-REL IP-ADV IP-ADV NP-PRD N NUM L002036 LOG yati CL L052164 LOG tose COP-INF L031965 PHON ni 22 天下 * VB-CTT VB-STM L030137A PHON are VB-STM L031139A PHON tuga VAX-RSP-CTT L000009 PHON si LOG tutu 23 所知食跡 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N L050001A LOG ame P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050026 LOG sita 24 百代爾母 * VB-ADC VB-STM L030913A LOG sira VAX-RSP-STM L000009 LOG si VB-STM L031751A LOG myesa VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu P-COMP L000530 PHON to 25 不可易 * IP-ADV NP-PRD N NUM L002012 LOG momo N L050040 LOG yo COP-INF L031965 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo 26 大宮處 * VB-ADC L030508A LOG kaparu XTN-ADN XTN L000802 LOG masizi ACP-ADN L000033 LOG ki 27 * N ADJ-STM L007009A LOG opo N L050018 LOG miya N L050060 LOG tokoro * wa go opo kimi * kamwi no mikoto no * taka sira su * putagi no miya pa * momo kwi mo ku * yama pa ko daka si * oti tagitu * se no oto mo kiywo si * ugupisu no * ki naku paru bye pa * ipapo ni pa * yama sita pikari * nisiki nasu * pana saki wowori * sa wo sika no * tuma ywobu aki pa * ama gwir apu * sigure wo ita mi * sa ni turapu * momiti tiritutu * yati tose ni * are tuga si tutu * ame no sita * sira si myesa mu to * momo yo ni mo * kaparu masizi ki * opo miya tokoro