ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.6.928      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 忍照 * IP-ADV NP-PRD IP-REL IP-ADV IP-ARG PP NP IP-REL NP-PRD IP-EPT MK-ADC L091068 VB-ADC L030340A VB-STM L030349A LOG osi VB-ADC L031193A LOG teru 1 難波乃國者 * PLN L051586 LOG nanipa COP-ADI L031965 PHON no N L051337 LOG kuni P-TOP L000522 LOG pa 2 葦垣乃 * IP-ADV NP-PRD IP-REL IP-EPT MK-ADI L091048 N L050203 LOG asikaki COP-ADI L031965 PHON no 3 古郷跡 * VB-ADN VB-STM L031563A LOG puri VAX-PRF-STM L000018 LOG ni VAX-SPST-ADN L000015 LOG si N L050051 LOG satwo P-COMP L000530 PHON to 4 人皆之 * PP NP N L050046 LOG pito N L042080 LOG mwina P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 念息而 * VB-GER VB-STM L030399A LOG omopi VB-GER L031801A LOG yasumite 6 都礼母無 * PP-SBJ NP N L052208 PHON ture P-TOP L000514 PHON mo ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 LOG ku 7 有之間爾 * VB-ADN VB-STM L030125A LOG ari VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050820 LOG apida COP-INF L031965 PHON ni 8 續麻成 * IP-ADV PP NP IP-EPT MK L099999 N L052252 LOG umiwo COP-SEM L031965 PHON nasu 9 長柄之宮爾 * PP NP PLN L051565 LOG nagara P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050018 LOG miya P-CASE-DAT L000519 PHON ni 10 真木柱 * NP-OB1 N N L050276 PFX L000062 LOG ma N L050003A LOG kwi N L051730 LOG pasira 11 太高敷而 * VB-GER L031538A ADJ-STM L007018A LOG putwo ADJ-STM L007005A LOG taka VB-GER L030853A LOG sikite 12 食國乎 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL VB-ADC L031946A LOG wosu N L051337 LOG kuni P-CASE-ACC L000534 PHON wo 13 治賜者 * VB-PRV VB-STM L031943A LOG wosame VB-PRV L031077A LOG tamapeba 14 奥鳥 * PP NP IP-EPT MK L099999 N L052520 LOG oki P-CASE-GEN L000532 LOG tu N L050970 LOG tori 15 味經乃原爾 * PP NP PLN L050780 PHON-KUN adipu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051723 LOG para P-CASE-DAT L000519 PHON ni 16 物部乃 * PP NP IP-EPT MK-ADI L090422 N L051507 PHON mononopu COP-ADI L031965 PHON no 17 八十伴雄者 * N L050668 NUM L002008 LOG ya NUM L002032 LOG swo N L052155 N L050968 LOG tomo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052501 LOG wo P-TOP L000522 LOG pa 18 廬為而 * IP-ADV VB-INF L030204A LOG ipori VB-GER L030919A LOG site 19 都成有 * NP-OB1 N L050129 LOG miyakwo VB-CLS VB-STM L031279A LOG nasi VAX-STV-CLS L000022 LOG tari 20 旅者安礼十方 * IP-ADV PP NP N L050049 LOG tabi P-CASE-DAT L000519 NLOG ni P-TOP L000522 LOG pa IP-ADV VB-CSS L030125A PHON aredomo * osi teru * nanipa no kuni pa * asikaki no * puri ni si satwo to * pito mwina no * omopi yasumite * ture mo na ku * ari si apida ni * umiwo nasu * nagara no miya ni * ma kwi pasira * putwo taka sikite * wosu kuni wo * wosame tamapeba * oki tu tori * adipu no para ni * mononopu no * ya swo tomo no wo pa * ipori site * miyakwo nasi tari * tabi ni pa aredomo