ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 白雲乃 * PP-SBJ NP IP-REL PP NP IP-REL PP-SBJ NP PP NP N L050343 ADJ-STM L007006A LOG sira N L050115 LOG kumo P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 龍田山乃 * PP NP PLN L052116 LOG tatuta P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050034 LOG yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 露霜爾 * PP NP N L050552 N L052223 LOG tuyu N L051946 LOG simo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3 色附時丹 * VB-ADC L030224A N L050105 LOG iro VB-ADC L031130A LOG duku N L050059 LOG toki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 打超而 * IP-ADV VB-GER PFX-MPH L000043 LOG uti VB-GER L030747A LOG kwoyete 5 客行公者 * NP N L050049 LOG tabi VB-ADC L031840A LOG yuku N L004266 LOG kimi P-TOP L000522 LOG pa 6 五百隔山 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV NP N NUM L002005 LOG i N L050009B LOG po CL L002034 LOG pye N L050034 LOG yama 7 伊去割見 * VB-INF PFX L000030 PHON i VB-STM L031840A LOG yuki VB-INF L030787A PHON sakumi 8 賊守 * IP-ADV PP-GOL-OB1 NP IP-REL NP-OB1 N L050868 LOG ata VB-ADC L031667A LOG mamoru 9 筑紫爾至 * PLN L090245 LOG tukusi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L030170A LOG itari 10 山乃曽伎 * NP-OB1 NP PP NP N L050034 LOG yama P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L030962B PHON soki 11 野之衣寸見世常 * NP PP NP N L051650 LOG nwo P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L030962B PHON soki VB-IMP L031712A LOG mi PHON yo P-CONN L000541 PHON to 12 伴部乎 * PP-OB1 NP N L080051 PP NP N L050968 LOG tomo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050942 LOG bye P-CASE-ACC L000534 PHON wo 13 班遣之 * VB-INF VB-STM L030003A LOG akati VB-INF VB-STM L031118A LOG tukapa VAX-RSP-INF L000009 PHON si 14 山彦乃 * IP-ADV NP IP-REL PP-SBJ NP N L050457 N L050034 LOG yama N L051759 LOG bikwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 15 将應極 * VB-ADC VB-STM L030711A LOG kotape VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu N-DVB L030589B LOG kipami 16 谷潜乃 * NP-GOL IP-REL PP-SBJ NP N L051039 LOG taniguku P-CASE-GEN L000520 PHON no 17 狭渡極 * VB-ADC L030844A PFX L000040 PHON sa VB-ADC L031910A LOG wataru N-DVB L030589B LOG kipami 18 國方乎 * PP-OB1 NP N N L051337 LOG kuni N L050111 LOG kata P-CASE-ACC L000534 PHON wo 19 見之賜而 * VB-GER VB-STM L031751A LOG mye PHON si VB-GER L031077A LOG tamapite 20 冬木成 * IP-ADV NP-SBJ IP-EPT MK-INF L091021 N L051846 LOG puyu VB-INF L030744A PHON gomori 21 春去行者 * N L051724 LOG paru VB-CND VB-STM L030841A LOG sari VB-CND L031840A LOG yukaba 22 飛鳥乃 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD IP-REL VB-ADC L090458 LOG tobu N L050970 LOG tori COP-ADI L031965 PHON no 23 早御来 * ADJ-INF ADJ-STM L004028B LOG paya ACP-INF L000033 LOG ku VB-OPT VB-STM L030612A LOG ki VB-OPT L030206A LOG masane 24 龍田道之 * CP-FINAL IP-SUB PP NP IP-REL IP-ADV NP-PRD IP-REL PP-ADV NP IP-REL NP-PRD N PLN L052116 LOG tatuta N L050091 LOG di COP-ADI L031965 LOG no 25 岳邊乃路爾 * PP NP N N L052341 LOG woka N L050133 LOG pye P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050091 LOG miti P-CASE-DAT L000519 PHON ni 26 丹管土乃 * PP-SBJ NP N L051625 PHON nitutuzi P-CASE-GEN L000520 PHON no 27 将薫時能 * VB-ADC VB-STM L031335A LOG nipopa VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu N L050059 LOG toki COP-ADI L031965 PHON no 28 櫻花 * NP-SBJ N L050395 N L051875 LOG sakura N L050083 LOG bana 29 将開時爾 * VB-ADC VB-STM L030778A LOG saki VAX-PRF-STM L000018 NLOG na VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu N L050059 LOG toki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 30 山多頭能 * IP-EPT MK-ADI L099999 N L050598 N L050034 PHON yama N L080133 PHON tadu COP-ADI L031965 PHON no 31 迎参出六 * VB-ADC VB-STM L031722A LOG mukape VB-STM L031675A VB-STM L031603A LOG mawi VB-STM L030172A LOG de VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 32 公之来益者 * IP-ADV PP-SBJ NP N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000503 LOG ga VB-CND VB-STM L030612A LOG ki VB-CND L030206A PHON masa LOG ba * sira kumo no * tatuta no yama no * tuyu simo ni * iro duku toki ni * uti kwoyete * tabi yuku kimi pa * i po pye yama * i yuki sakumi * ata mamoru * tukusi ni itari * yama no soki * nwo no soki mi yo to * tomo no bye wo * akati tukapa si * yama bikwo no * kotape mu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kuni kata wo * mye si tamapite * puyu gomori * paru sari yukaba * tobu tori no * paya ku ki masane * tatuta di no * woka pye no miti ni * nitutuzi no * nipopa mu toki no * sakura bana * saki na mu toki ni * yama tadu no * mukape mawi de mu * kimi ga ki masa ba