ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.7.1072      (CHJ)

IP-MAT 0 明日之夕 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL NP-ADV PP NP N L050864 LOG asu P-CASE-GEN L000520 LOG no N L052415 LOG yopi 1 将照月夜者 * VB-ADC VB-STM L031193A LOG tera VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu N N L050004B LOG tuku N L050039 LOG ywo P-TOP L000522 LOG pa 2 片因爾 * IP-ADV NP-PRD N-DVB L030488B LOG kata PHON yori COP-INF L031965 PHON ni 3 今夜爾因而 * PP-GOL-OB1 NP N L051320 PRO-N L042029 LOG ko N L052415 LOG yopi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER L031887A PHON yori LOG te 4 夜長有 * NP-SBJ N L050039 LOG ywo ADJ-INF ADJ-STM L007007B LOG naga ACP-INF L000033 LOG ku VB-OPT L030125A LOG aranamu * asu no yopi * tera mu tuku ywo pa * kata yori ni * ko yopi ni yori te * ywo naga ku aranamu