ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.7.1138      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 氏河乎 * IP-ADV IP-ARG PP-OB1 NP PLN L060039 PLN L052236 PHON-KUN udi N L050025 LOG gapa P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1 船令渡呼跡 * NP-OB1 N L050007A LOG pune VB-EXC L031908A LOG watase P-INTJ L000535 PHON wo P-COMP L000530 PHON to 2 雖喚 * VB-CSS L031879A LOG ywobapedomo 3 不所聞有之 * VB-ADN VB-STM L030569A LOG kikoye VAX-NEG-ADN L000012 LOG zaru XTN-CLS L000806 LOG ra PHON si 4 楫音毛不為 * IP-ADV PP-ARG NP PP NP N L051162 LOG kadi P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050072 LOG to P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-IFC VB-STM L030919A LOG se VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu * udi gapa wo * pune watase wo to * ywobapedomo * kikoye zaru ra si * kadi no to mo se zu