ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.7.1152b      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 暮去者 * IP-ADV VB-PRV L031851A N L050087 LOG yupu VB-PRV L030841A LOG sareba 1 梶之音為奈利 * NP-SBJ PP NP N L051162 LOG kadi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050072 LOG to VB-CLS L030919A LOG su XTN-IFC L000804 PHON nari 2 海末通女 * IP-MAT NP-SBJ N N L050001B LOG ama N L050145 PHON woto LOG mye 3 奥藻苅爾 * IP-PRP NP-OB1 N PP NP N L052520 LOG oki P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L052491 LOG mo VB-INF L030545A LOG kari P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 舟出為等思母 * VB-INF N L050007B LOG puna VB-INF L030172A LOG de VB-CLS L030919A LOG su XTN-CLS L000806 PHON rasi P-FNL-MPH L000553 PHON mo * yupu sareba * kadi no to su nari * ama woto mye * oki tu mo kari ni * puna de su rasi mo