ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.8.1428      (CHJ)

IP-MAT 0 忍照 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADC L091068 VB-ADC L030340A VB-STM L030349A LOG osi VB-ADC L031193A LOG teru 1 難波乎過而 * PLN L051586 LOG nanipa P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030926A LOG sugwite 2 打靡 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADC L091031 PFX-MPH L000043 LOG uti VB-ADC L031294A LOG nabiku 3 草香乃山乎 * N N L050114 LOG kusa N L050101 LOG ka COP-ADI L031965 PHON no N L050034 LOG yama P-CASE-ACC L000534 PHON wo 4 暮晩爾 * PP-ADV NP N N L050087 LOG yupu N L030668B LOG gure P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5 吾越来者 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 LOG ga VB-PRV VB-STM L030747A LOG kwoye VB-PRV L030612A LOG kureba 6 山毛世爾 * PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV NP-PRD IP-REL IP-ADV PP NP N L050034 LOG yama P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L090262A PHON se COP-INF L031965 PHON ni 7 咲有馬酔木乃 * VB-ADN VB-STM L030778A LOG sak VAX-STV-ADN L000024 LOG yeru N L050854 LOG asibi COP-ADI L031965 PHON no 8 不悪 * ADJ-ADN ADJ-STM L007003 LOG niku ACP-STM L000032 LOG kara VAX-NEG-ADN L000006A LOG nu 9 君乎何時 * N L004266 LOG kimi P-CASE-ACC L000534 PHON wo PP-ADV NP WH-ADV L042014 LOG itu P-RES L000526A LOG si P-FOC L000506 LOG ka 10 徃而早将見 * IP-ADV VB-GER L031840A LOG yukite NP-ADV ADV L004100A LOG paya VB-ADC VB-STM L031712A LOG mi VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu * osi teru * nanipa wo sugwite * uti nabiku * kusa ka no yama wo * yupu gure ni * wa ga kwoye kureba * yama mo se ni * sak yeru asibi no * niku kara nu * kimi wo itu si ka * yukite paya mi mu