ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.8.1480      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 我屋戸爾 * PP NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050030 LOG yadwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 月押照有 * NP-SBJ N L050004A LOG tukwi VB-CLS VB-STM L030340A VB-STM L030349A LOG osi VB-STM L031193A LOG ter VAX-STV-CLS L000024 LOG eri 2 霍公鳥 * IP-MAT NP-VOC N L050160 LOG pototogisu 3 心有今夜 * IP-ADV VB-CND L030700A N L050037 LOG kokoro VB-CND L030125A LOG araba NP-ADV N L051320 PRO-N L042029 LOG ko N L052415 LOG yopi 4 来鳴令響 * VB-IMP VB-STM L030585A VB-STM L030612A LOG ki VB-STM L031267A LOG naki VB-IMP L031247A LOG toyomose * wa ga yadwo ni * tukwi osi ter eri * pototogisu * kokoro araba ko yopi * ki naki toyomose