ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.8.1513      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 今朝之旦開 * NP-ADV PP NP N L051389 LOG kyesa P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050846 LOG asake 1 鴈之鳴聞都 * NP-OB1 N L090078 N L050159 LOG kari P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L050082 LOG ne VB-CLS VB-STM L030565A LOG kiki VAX-PRF-CLS L000023 PHON tu 2 春日山 * IP-MAT NP-SBJ PLN L060054 PLN L051241 PLOG kasuga N L050034 LOG yama 3 黄葉家良思 * VB-ADN VB-STM L031780A LOG momiti VAX-PRF-STM L000018 NLOG ni VAX-MPST-ADN L000016 PHON kye XTN-CLS L000806 PHON rasi 4 吾情痛之 * IP-MAT NP-SBJ PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050037 LOG kokoro ADJ-CLS ADJ-STM L007010 LOG ita ACP-CLS L000033 PHON si * kyesa no asake * kari ga ne kiki tu * kasuga yama * momiti ni kye rasi * wa ga kokoro ita si