ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.8.1641      (CHJ)

IP-MAT 0 沫雪爾 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL IP-ADV PP-AGT-OB2 NP N N L052555 LOG awa N L050075 LOG yuki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 所落開有 * VB-GER VB-STM L031559A LOG pura VAX-PASS-GER L000011 LOG yete VB-ADN VB-STM L030778A LOG sak VAX-STV-ADN L000024 LOG yeru 2 梅花 * PP NP N L052251 LOG ume P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050083 LOG pana 3 君之許遣者 * NP-GOL-OB2 N N L004266 LOG kimi SFX L001011 LOG gari VB-CND L031823A LOG yaraba 4 与曽倍弖牟可聞 * VB-ADC VB-STM L031874A PHON yosope VAX-PRF-STM L000023 PHON te VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * awa yuki ni * pura yete sak yeru * ume no pana * kimi gari yaraba * yosope te mu kamo