ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.9.1742      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 級照 * PP NP IP-REL PP-ADV-SRC NP PP NP IP-EPT MK L090222 LOG sinateru 1 片足羽河之 * PLN PLN L051244 PHON katasipa N L050025 LOG gapa P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 左丹塗 * IP-REL NP-PRD N PFX L090147 PHON sa N L050126 LOG ni N-DVB L031353B LOG nuri COP-ADI L031965 NLOG no 3 大橋之上従 * PP NP N ADJ-STM L007009A LOG opo N L051727 LOG pasi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050029A LOG upe P-CASE-ABL L000540D PHON yu 4 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL NP-PRD N L051346 LOG kurenawi COP-ADI L031965 NLOG no 5 赤裳數十引 * N ADJ-STM L007016 LOG aka N L050099 LOG mo N L050079 PHON suswo VB-INF L031474A LOG biki 6 山藍用 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL IP-ADV NP-OB1 N N L050034 LOG yama N L050879 LOG awi VB-INF L031761A LOG moti 7 揩衣服而 * VB-ADN VB-STM L030954A LOG sur VAX-STV-ADN L000024 LOG eru N L090099 LOG kinu VB-GER L030608A LOG kite 8 直獨 * NP-ADV ADV L004003A LOG tada NP-ADV N NUM L002001 LOG pito CL L002016 LOG ri 9 伊渡爲兒者 * VB-ADC PFX L000030 PHON i VB-STM L031910A LOG watara VAX-RSP-ADC L000009 PHON su N L050028 LOG kwo P-TOP L000522 LOG pa 10 若草乃 * PP-SBJ NP IP-EPT MK-ADI L080152 N L050370 ADJ-STM L007209 LOG waka N L050114 LOG kusa COP-ADI L031965 PHON no 11 夫香有良武 * N L050120 LOG tuma P-FOC L000506 PHON ka VB-ADN L030125A LOG aru XTN-ADC L000805 PHON ramu 12 橿實之 * IP-MAT IP-EPT MK-ADI L099999 N L090022 LOG kasi P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050093 LOG mwi COP-ADI L031965 LOG no 13 獨歟埓宿 * PP-ADV NP N NUM L002001 LOG pito CL L002016 LOG ri P-FOC L000506 PHON ka VB-CLS L031342A LOG nu XTN-ADC L000805 LOG ramu 14 問巻乃 * IP-MAT PP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ IP-NMZ VB-NML VB-STM L031227A LOG topa VAX-CJR-NML L000002 PHON maku P-CASE-GEN L000520 PHON no 15 欲我妹之 * ADJ-ADN ADJ-STM L007237B LOG posi ACP-ADN L000033 LOG ki PP NP N L050020 LOG wa NLOG g LOG imo P-CASE-GEN L000503 LOG ga 16 家乃不知久 * N L050006A LOG ipye P-CASE-GEN L000520 PHON no IP-NMZ-PRD VB-NML VB-STM L031967A LOG sira VAX-NEG-NML L000006A LOG na PHON ku * sinateru * katasipa gapa no * sa ni nuri no * opo pasi no upe yu * kurenawi no * aka mo suswo biki * yama awi moti * sur eru kinu kite * tada pito ri * i watara su kwo pa * waka kusa no * tuma ka aru ramu * kasi no mwi no * pito ri ka nu ramu * topa maku no * posi ki wa g imo ga * ipye no sira na ku